ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

23/04/2019 10:26  -  1 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                 Αρ. Πρωτ.    283 /22.04.2019

Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Χ.Ζ.Λ.Σ.».

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια «Προμήθεια -αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ.Λ.Σ.».

Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων Κωδικός CPV:  34928510-6 κολώνες φωτισμού οδών

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 26.600,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%,

όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα :

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ(€)

ΔΑΠΑΝΗ(€)

CPV

1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 51W

32

831,25

26.600

34928510-6 κολώνες φωτισμού οδών

 

 

 

Φ.Π.Α 24%

8.400

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α)

35.000

 

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των παραπάνω υπό προμήθεια ειδών. Η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.

ΠΟΣΟ με ΦΠΑ 24%

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ-(ΑΔΑ)

30-7135.005

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Χ.Ζ.Λ.Σ.

35.000,00 €

36/03-04-2019 (6ΥΞΛΟΞΣ1-6ΤΔ)

 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, τη Πέμπτη 9η Μαΐου 2019 (09/05/2019) και από ώρα 11:00 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11:30 (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, οδός Π. Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 72300, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 8η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη (8/5/2019).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 74 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 α και γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 3 μήνες από την υπογραφή της. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Ο ανάδοχος στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη διαδρομή : http://www.sitia.gr. Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας: Π. Βαρθολομαίου 9-Σητεία (αρμόδιος υπάλληλος : Φουντουλάκης Ιωάννης, τηλέφωνο: 2843340555, e-mail : fountoulakis@sitia.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Σκαρβελάκης Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Καταχωρείτε στο ΚΗΜΔΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                 Αρ. Πρωτ. 281/22.04.2019

Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη προμηθευτή για την Προμήθεια

«προμήθεια αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ.Λ.Σ.»

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθεια - αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ.Λ.Σ.», συνολικού προϋπολογισμού: 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 

1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Οδός: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9

Ταχ.Κωδ.: 72300

Τηλ.: 2843340555

Telefax: 2843029243

E-mail: fountoulakis@sitia.gr

Κωδικός NUTS: EL432 (Νομός: Λασιθίου)

Ιστοσελίδα: www.sitia.gr


2.  Πρόσβαση στα έγγραφα:

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sitia.gr

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : το Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 07.30π.μ. έως και 15.30μ.μ. στο τηλέφωνο: 2843340555, email : fountoulakis@sitia.gr

 

3.  Κωδικός CPV: ): [34928510-6 ] - κολώνες φωτισμού οδών

4.  Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL432 (Νομός: Λασιθίου)

5.  Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση της προμήθειας «προμήθεια - αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ.Λ.Σ.».

Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση φωτιστικών ιστών στη ζώνη ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας με σκοπό την φωτιστική και αισθητική αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης της χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας.

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή).

6.  Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

7.  Χρόνος παράδοσης μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

8. Δικαιούμενοι & προϋποθέσεις συμμετοχής.:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (παρ. 2 & 3 αρ. 19 Ν.4412/16).

9. Εγγύηση συμμετοχής

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.

 

10.  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

11.  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Τα υλικά που θα προμηθεύσουν να είναι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους εθνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην 26/06-03-2019 τεχνική μελέτη της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.

H τοποθέτησή τους όπου απαιτείται, θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας και τεχνικής.

12.  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

13.  Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

14.  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72 300, την 9η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

15.  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την 9η Μαΐου 2019 και ώρα 11:30 πμ, είτε :

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή/courier προς την αναθέτουσα αρχή είτε

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, Π.Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72 300, Λασίθι.

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, το οποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών.

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:

α) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παρούσας προμήθειας.

Προσφορές για υποσύνολο της παρούσας προμήθειας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Η τιμή των παρεχόμενων ειδών δίνεται σε ευρώ.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή στις οποίες καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή

δ) Δεν δίδεται ενιαία τιμή για τα ίδια είδη

ε) αφορούν μέρος μόνο της ποσότητας των ειδών ανά ομάδα.

Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή , τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιων της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

 

16. Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.

 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.

 

γ) Στη συνέχεια H Επιτροπή γνωστοποιεί στους υποψήφιους την ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των (υπο)φακέλων των «Οικονομικών προσφορών», για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το ανωτέρω στάδιο.

 

δ) Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια επιτροπή προβαίνει σε αποσφράγιση & αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών . Μετά την αποσφράγιση, η επιτροπή μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές σε πίνακα και η επιτροπή κατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας και ορίζει τον προσωρινό ανάδοχο.

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. (παρ.4 ,άρθρο 117,Ν.4412/16)

 

ε) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων/σταδίου, επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

 

Κατά τα ανωτέρω στάδια της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να απευθύνει αίτημα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και να ζητήσει διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών της προσφοράς τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/16, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να παρέχουν εγγράφως, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τις ζητούμενες διευκρινήσεις . >   Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα ή υπολογιστικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. >   Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα , είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, εφόσον το

17.  Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

18.  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

19.  Χρηματοδότηση: Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας.

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π.Α 24% και θα βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων 2019:

20.  Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το αρ. 376 παρ.11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α' 8). Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α' 8).

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Σκαρβελάκης Ιωάννης