6.5.2020. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας < Υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 > ,λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

06/05/2020 08:59  -  1 αναγνώσεις

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δν/ση :

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :

 

Πληροφορίες :

28433 40518 

28433 41323

 Ξηραδάκη Ειρήνη,

 Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Fax :

28430 29243

28430 20821

e-Mail :

xiradaki@sitia.gr

psilinakis@sitia.gr

 

    Ημερομηνία :   06 /05  /2020

        Αρ. Πρωτ. :  2536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας <  Υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 > ,λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως  ισχύουν :

 •  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016)-
 • Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις"
 • Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις"
 • Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
 • Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
 • Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 • Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 • Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 •  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 • Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας >
 • Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 • του Ν.4555/2018 (Α' 133/19-7-2018) " Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 • Την πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού > και συγκεκριμένα το άρθρο 10 <Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών  κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 > .  
 • Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος Α’) για θέματα δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ.
 • Την με αρ. πρωτ. 18209/13-03-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  για τη χρηματοδότηση του Δ. Σητείας  για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης γα τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του COVID-19, με το ποσό των 20.000,00 €, τα οποία έχουν εγγραφή στον ΚΑ 70-6635.001 προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου . 
 • Την αριθμ. 26/20-4-2020Μελέτη , που συνέταξε  το Tμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Σητείας.
 • Το με αριθμ. πρωτ. 2439/30-4-2020 αίτημα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ006639632).
 • Tην υπ΄αριθμ. πρωτ.   560/30-4-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ προϋπολογισμού του 2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006640611).
 • Την με αρ. 69 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:96Ι5Ω1Γ-Ζ84)                      με την οποία αποφασίστηκε α) η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της  προμήθειας <  Υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 > λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  ,

β) Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής μελέτης και ο καθορισμός των όρων διενέργειας της διαπραγμάτευσης, γ) Η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Κάθε  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα , να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη  προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  προμήθειας <  Υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 >, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  τιμής ανά είδος υλικού:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

CPV:    «18424000-7 «Γάντια» 

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ/ (ζεύγος)

2,10

465

976,50

1210,86

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

2

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ /(ζεύγος)

1,90

109

207,10

256,80

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

3

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ /(ζεύγος)

1,80

135

243,00

301,32

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 6%

4

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ (πακέτο των 100 τεμαχίων)

7,50

100

750,00

 

795,00

 

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

5

ΓΑΝΤΙΑ PVC /(ζεύγος)

2,00

27

54,00

 

66,96

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

CPV: 18143000-3 «Προστατευτικά εξαρτήματα»

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

6

ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ /(τεμάχιο)

9,00

36

324,00

 

401,76

 

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

7

ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ /(τεμάχιο)

13,00

39

507,00

 

628,68

 

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 6%

8

ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1/ (τεμάχιο)

1,90

3000

5700,00

6042,00

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 6%

9

ΜΑΣΚΑ 1 ΧΡΗΣΗΣ/ (πακέτο των  50 τεμαχίων)

35,00

30

1050,00

1113,00

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

CPV: 35113400-3 «Ρούχα προστασίας και ασφαλείας»

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

10

ΟΛΟΣΟΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ (τεμάχιο)

8,00

200

1600,00

1984,00

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

11

ΡΟΜΠΕΣ /(τεμάχιο)

14,00

12

168,00

208,32

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ

CPV:  «24455000-8» Απολυμαντικά

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 6%

12

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ (συσκευασία 500ml)

3,13

200

626,00

663,56

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

12205,60

13672,26

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη (1 έως 12) και τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης.

 

 

Αναλυτικότερα οι όροι της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Αναθέτουσα Αρχή -

Τόπος - χρόνος διενέργειας διαδικασίας- διαδικτυακός τόπος

 

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9

Πόλη

ΣΗΤΕΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

72300

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL432 (Νομός: Λασιθίου)

Τηλέφωνο

28433 41223

28433 40518

Φαξ

2843029243

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

psilinakis@sitia.gr

xiradaki@sitia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Ξηραδάκη Ειρήνη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.sitia.gr

 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.sitia.gr (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ→ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Υπ’ όψιν: Αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης .

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα με τα στοιχεία της αρχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διαπραγμάτευση  θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72 300, την 11η  Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, και από ώρα 12:00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 12:30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης από την Επιτροπή διαπραγμάτευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Δεκτοί στη Διαπραγμάτευση

Για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: να πληρούν τα κριτήρια επιλογής της  παρ. 1α  του άρθρου 75 του Ν. 4412/16 καθώς και να μην έχουν αποκλειστεί  από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου.

 

ΆΡΘΡΟ 3:

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά τους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3.  Όταν  έχει επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

4. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4

Χρόνος-Τρόπος -Περιεχόμενο προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την  11η  Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, έως και ώρα 12:30 πμ, είτε :

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή/courier  προς την αναθέτουσα αρχή είτε

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72 300, Λασίθι.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προσφορά

του ………

για την  :  προμήθεια <  Υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 >

      αναθέτουσα αρχή

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

(ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9, 72300 ΣΗΤΕΙΑ)

Αρ. Πρόσκλησης: *(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά»,

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος , με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

4.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά

Στον προαναφερόμενο  (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται :

 • Σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
 • Σε περίπτωση Νομικού προσώπου , από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης σύμβασης.

 

2)  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνει : ότι ΔΕΝ έχει επιβληθεί σε βάρος του  , μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν ότι :

α) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας, και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β) Για ποιο είδος ή είδη  επιθυμούν να υποβάλουν  προσφορά.

γ) ότι όλα τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές της 

δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση.

δ) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

7) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

8) Για την απόδειξη  καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ,προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

 

9) Στο φάκελο των Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς ο  οικονομικός φορέας θα επισυνάψει τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου για κάθε προσφερόμενο είδος ή άλλο επίσημο έντυπο (Πιστοποίηση προϊόντος, βεβαίωση κατασκευαστή από τα οποία να επαληθεύονται οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές  (CE, EN κλπ).  

 

 • Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την  περίπτωση :  1) ,εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν τις  περιπτώσεις 2 και 4  εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση 8. Καταλληλόλητα άσκησης

επαγγελματικής δραστηριότητας και , 7. τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

δ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

 

4.2. Περιεχόμενο Υποφακέλου Οικονομική Προσφορά Στον προαναφερόμενο  (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο κατακύρωσης , το οποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  τιμής ανά είδος .

Ο  φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,  να περιέχει τα ακόλουθα:

α) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  που προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  μπορούν  να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη της τεχνικής μελέτης.

Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή , τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές . Η κλήρωση γίνεται ενώπιων του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Η τιμή των παρεχόμενων ειδών δίνεται  σε ευρώ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α καθώς και το κόστος μεταφοράς των ειδών στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Σητείας.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε τυχόν παρατάσεις της και δεν αναπροσαρμόζονται.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή στις οποίες καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

 

Άρθρο 5

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στη  διαπραγμάτευση για διάστημα δύο (2)μηνών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τη διαπραγμάτευση.

 

Άρθρο 6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω .

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί .

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα  το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

 

Άρθρο 7

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, ήτοι 12:00 της 11ης  Μαΐου 2020. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

β) Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016 , εφόσον το επιθυμούν.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Μετά την  αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή  προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης  όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.

 

γ) Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει σε αποσφράγιση & αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το ανωτέρω στάδιο. Μετά την αποσφράγιση, η επιτροπή  μονογράφει κατά  φύλλο και εξετάζει τις  οικονομικές προσφορές  και ελέγχει την ορθότητα  και  πληρότητα των οικονομικών προσφορών,  προκειμένου να διαπιστώσει τον  βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της  Πρόσκλησης.

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης  συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές σε πίνακα  και η επιτροπή κατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας και ορίζει  τον προσωρινό ανάδοχο.

 

ε) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/16.

Κατά τα ανωτέρω  στάδια  της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης  μπορεί να απευθύνει αίτημα στους συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση και να  ζητήσει διευκρινήσεις  επί των δικαιολογητικών της προσφοράς τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/16.

 

Άρθρο 8

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά ,σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την  παρ. 25 του άρθρου 108 του Ν. 4497/17 < Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας>.

Στη παρούσα σύμβαση το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 30%  τόσο στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας, όσο και της μικρότερης ποσότητας και μέχρι  εξάντλησης του ενδεικτικού  προϋπολογισμού της τεχνικής μελέτης.

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης . Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρο 106 του Ν.4412/16.

Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης  από το  αρμόδιο όργανο και μετά την επέλευση των εννόμων  αποτελεσμάτων της, ο ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή  της σύμβασης  με  την αναθέτουσα αρχή.

Η  σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες  υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής και υπογράφεται από τα δύο  συμβαλλόμενα μέρη.

 

 

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της προμήθειας τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας.

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

Άρθρο 10

Χρηματοδότηση-Πληρωμή αναδόχου-κρατήσεις

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας, έτους 2020.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .

 

Άρθρο 12

Διάρκεια της σύμβασης – Παραλαβή

 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε  Σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου με  την ίδια τιμή με αυτή της προσφοράς του .

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας .

Η παραλαβή των παρεχόμενων ειδών μπορεί να γίνει τμηματικά ή συνολικά  από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο β’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.          

 

 

                                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

                                                                                       ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ