ΜΑΔΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

01/04/2024 11:38  -  1 αναγνώσεις

ΜΑΔΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά

δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στη ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ, που εδρεύει στο Δήμο Σητείας της
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Για Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά

δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στη ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ, που εδρεύει στο Δήμο Σητείας της

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα

 

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Δείτε παρακάτω το σχεικό έγγραφο.