31-5-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΜΗΝΩΝ

31/05/2016 14:45  -  449 αναγνώσεις

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Σητεία,  31 -5- 2016

             ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 2207

 

 Δ Η Μ Ο Σ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ             

Ταχ. Δ/νση: Πατρ.Βαρθολομαίου 9                                    

             723 00  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο : 28433 40514, 525                            

FAX :          28430 29243                                       

E-mail : Info@sitia.gr                                         

                                                 

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. 1.        Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. 2.        Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.        Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ23/2000 (ΦΕΚ 18Α΄):Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις λιμενικές αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες , για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο.
 4. 4.        Το με αρίθμ. πρωτ. 2648/8-4-2016 έγγραφο της Γεν. Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Προστασίας του Πολίτη «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών»
 5. 5.        Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄/28-12-2006 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015.
 6. 6.        Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007
 7. 7.        Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 περ.ιε του Ν.3812/2009 καθόσον αφορά τις δίμηνες συμβάσεις για αντιμετώπιση εποχιακών κλπ. αναγκών.
 8. 8.        Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012):Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
 9. 9.        Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015
 10. 10.   Το με αρίθμ.πρωτ.2132.9/243/16 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σητείας με θέμα την πρόσληψη ναυαγοσωστών και τον εφοδιασμό με ναυαγοσωστικό εξοπλισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων καθώς και το από 18/2/2016 Πρακτικό Επιτροπής άρθρου 35 αρίθμ.20γκλ(ΦΕΚ444Β΄) και 01 του Π.Δ.23/2000(ΦΕΚ18Α΄) Λιμεναρχείου Σητείας αναφορικά με το χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστου χώρου της παραλίας της Σητείας.
 11. 11.   Την αρίθμ. 113/16-5-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ.593/27-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού (ενός (1) ναυαγοσώστη και δύο (2) εργατών για τις ανάγκες πυροπροστασίας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών .
 12. 12.   Τις από 16/5/2016 βεβαιώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α. 70.6041.002 , 70.6054.002, 70.6041.003 και 706054.003  για την κάλυψη των δαπανών της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών  μηνών συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σητείας, που εδρεύει στη Σητεία Ν. Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΗΤΕΙΑ

ΔΕ Ναυαγοσώστη

3 μήνες

1

102

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΗΤΕΙΑ

ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας

3 μήνες

2

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιος ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής , ανεξαρτήτως ειδικότητας                             

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

 

    

102

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997).

 

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση με κωδικό 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών .

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση με κωδικό 102 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας ναυαγοσώστη.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101,102

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 •  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως επιλογής τους.
 •  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη,   υποδικία, δικαστική συμπαράσταση], με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
 •     Να είναι άνεργοι

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται
 3. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από λιμενική αρχή (για τη θέση 101)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν εάν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου .Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και τη ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
 7. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για απόδειξη εμπειρίας
 8. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη χρόνου ανεργίας (η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτα ανεργίας).
 9. Για την απόδειξη γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας απαιτείται:

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  να  ασκεί εν τοις πράγματι και κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα  ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

10. Για την απόδειξη Τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας απαιτείται :

  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι τέκνο  μονογονεϊκής οικογένειας και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική μέριμνα   ασκούσε  εν τοις πράγματι και κατά αποκλειστικότητα μετά από ανάθεση ένας μόνο γονέας

Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι  και  τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας τους.

11. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης
 • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη , φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει  ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση  της ανακοίνωσης να γίνει   στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σητείας, στην ιστοσελίδα του Δήμου  , στα γραφεία του ΚΕΠ Σητείας και στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου –Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιοι υπάλληλοι:  Βαρδάκη Κατερίνα τηλ.2843340514, Φωτεινάκη Μαρία τηλ.2843340525) μέσα σε προθεσμία έξι  (6) ημερών , από Τετάρτη  1/6/2016 έως και   Δευτέρα    6/6/2016.  

 

 

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

 

 

                                                                                         ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ