Ανακοίνωση για τη διαδικασία χορήγησης θέσεων πωλητών στη Λαϊκή Αγορά της Σητείας,

24/11/2022 09:58  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ          

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                             

Ταχ.Δ/νση:   Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9                

Τ.Κ               723 00

Τηλέφωνο: 28433 40523                                             Σητεία :  24/112022

 

                                                               

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

      Ο Δήμος Σητείας μετά την διαδικασία βελτίωσης θέσεων που εκκινήθηκε με την από 27/09/2022 Ανακοίνωση- Πρόσκληση, προχωρά στη διαδικασία χορήγησης θέσεων για τους πωλητές που έχουν τοποθετηθεί χωρίς Διοικητική Πράξη στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με την παρ.4γ του άρθρου 66 του Ν.4849/2021.

        Οι πωλητές της Λαϊκής Αγοράς της Σητείας, που κατέχουν θέση σε αυτή χωρίς Διοικητική Πράξη υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία χορήγησης θέσης, υποβάλλοντας σε πρώτο στάδιο αιτήσεις συμμετοχής για την κατάρτιση προσωρινού πίνακα καταγραφής πωλητών χωρίς Δ.Π. στο  Δήμο Σητείας έως και την Τρίτη 06/12/2022.

 

Οι πωλητές που κατέχουν θέση με Διοικητική Πράξη, διατηρούν τις θέσεις στις οποίες είναι τοποθετημένοι.

 

       Η αίτηση χορηγείται από τα γραφεία της υπηρεσίας και θα κατατεθεί συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο αδείας με την τελευταία θεώρηση β) Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα).

Επισημαίνεται ότι:

1.  Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ

2. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

3. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάση των διατάξεων της παρ. 4γ του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «...Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, με κριτήρια ως εξής: γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας, γβ) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική
ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.»

       Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σητείας,  στο τηλέφωνο 28433 40523 και στην ηλ. δ/νση  meramveliotakis@sitia.gr.

 

  
Από το Δήμο Σητείας