ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10/02/2020 14:36  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                              ΗΜΕΡ. :10/2/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  804

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  14η  του μηνός   Φεβρουαρίου, έτους 2020,  ημέρα  Παρασκευή    και ώρα  14:00, στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη σχεδίου 1ης αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.

 

2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού, ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  για την ανάθεση της  προμήθειας « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»   της  ΟΜΑΔΑΣ  Α (ΚΑΥΣΙΜΑ) των φορέων : α) ΔΟΚΑΣ,   β)  Α/θμια Σχολική Επιτροπή   και   γ)  Β/θμια Σχολική Επιτροπή.

 

3. Έγκριση απόφασης του δ. σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)  που αφορά  στην έκθεση υλοποίησης του πρ/σμού  του   Δ’. τριμήνου  2019.

 

4. Συγκρότηση επιτροπής ετήσιας επιτροπής για τη διενέργεια των συνοπτικών διαγωνισμών  έργων.

 

5. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τη διεξαγωγή κληρώσεων, μέσω του Μη. Μ.Ε.Δ, μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων.

 

6. Έγκριση  μετακίνησης  εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικά προγράμματα  του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

 

 

 

                                                                                 

                                                                              Ο  Πρόεδρος

 

                                                                           Μακρυνάκης   Νικόλαος