Ανάρτηση 1ου Προσωρινού Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2021-2022

11/06/2024 14:26  -  1 αναγνώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) καθώς και της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48708/1316/2-5-2024 σχετικά με τον Επιμερισμό  του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2021-2022 , έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα

 

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html 

 

Προσωρινό Πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα  οι οποίοι,  σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό του σύστημα, πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και αφορούν στις περιπτώσεις Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο απόσπασμα του Πίνακα Επιμερισμού Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2021-2022, το οποίο δημοσιεύθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493 (ΦΕΚ Β' 7569/31.12.2023).

Για το Δήμο Σητείας δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%  για την περίοδο 2021-2022 είναι οι οικιακοί καταναλωτές  των Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου, Αχλαδίων, Ζήρου, Κρυών, Μαρωνιάς, Παλαικάστρου και Χανδρά οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση την 31/12/2023.

Ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος στην κατηγορία:

 

«1ος Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2021-2022»

 

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ. 8, στις περιπτώσεις ενεργών παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Σητείας εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή μέχρι και την 27/6/2024 αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, η οποία στη συνέχεια θα  διαβιβαστεί  από το Δήμο  στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα προχωρήσειστην ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που  αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28433 40528 κα Σφακιανάκη Ζαχαρένια..

 

 

                                                                                  ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

                                                                                  ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ