27/6/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

27/06/2012 12:08  -  1008 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                            

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ               

(Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)                                                Σητεία,  26 /06/2012                                                                                          

                                                                    Αριθμ. Πρωτ.:329  

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  


   για τη σύναψη ΔΙΜΗΝΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 224,225,226,227, και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις ων άρθρων 2 και 206 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα  Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 τουν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.                                                             

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ.ιε του ν.3812/09 καθόσον αφορά τις δίμηνες συμβάσεις για αντιμετώπιση εποχιακών κλπ. αναγκών .

5.  Την αριθμ. 38/1999 απόφαση μίζωνος ολομέλειας του ΑΣΕΠ με την οποία ερμηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2738/99.

6.  Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α -28-12-2006): Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως η ισχύς της παρατάθηκε έως τις 31-12-2012 με την ΠΥΣ 35/11, ΦΕΚ -271/Α/31-12-11

7.   Τις διατάξεις των άρθρων 8 Α παρ. β  αα 23 του Π.Δ 136/2010 (ΦΕΚ 229/τ.Α/27-12-2010: Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

8.   Την  υπ΄ αριθμ.778/22-6-2012 έγκριση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .

9.  Τις υπ΄ αριθμ 60/2012 και 70/2012 αποφάσεις του Διοικητικού .Συμβουλίου. του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ) περί προσλήψεων Ναυαγοσωστών  για το έτος 2012.

10.  Την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας  υπ΄ αριθμ. 289/7-6-2012 του ΔΟΚΑΣ για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης στους ΚΑ 15.6041 και 15.6054. προϋπολογισμού έτους 2012 για την κάλυψη των δαπανών της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών των συγκεκριμένων υπαλλήλων.

11.  Το γεγονός ότι υποχρεούμαστε να ενεργήσουμε  με την διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως επιβάλλεται για λόγους προστασίας και ασφάλειας των λουομένων  και για λόγους περιστολής δαπανών που πιθανόν να προκύψουν από την επιβολή προστίμων

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού, με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) μήνες συνολικά μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων,  για την κάλυψη  κατεπειγουσών εποχικών  και πρόσκαιρων αναγκών, του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.), που εδρεύει στο Δήμο Σητείας,  για την παρακάτω ανά υπηρεσία και έδρα, ειδικότητα  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά, κύρια  και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας

Δήμος Σητείας

ΔΕ Ναυαγοσώστης

2 μήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής  ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Β) Άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

 

 

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.   

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που τους επιλέγουν

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης  νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

 

101 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την παρούσα ανακοίνωση, άδειας ναυαγοσώστη.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα,  τα εξής δικαιολογητικά.

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Αντίγραφο τίτλου Σπουδών, όπου απαιτείται

3. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από λιμενική αρχή

4. Πιστοποιητικό  του οικείου Δήμου ή κοινότητας , πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος  στο δημοτολόγιο

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007

6. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας , πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ

7. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα  της  προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ,1 του ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Σε  που έχουν απασχοληθεί  να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη )

8.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για      υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.

9.Για την απόδειξη γονέα  Μονογονεϊκής Οικογένειας, απαιτείται:

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι   γονέας μονογονείκής  οικογένειας ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγματι  και κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

10.Για την απόδειξη  Τέκνου μονογονείκής Οικογένειας απαιτείται:

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι τέκνο μονογονείκής οικογένειας και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τη γονική μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγματι

Και κατ΄αποκλειστικότητα η μετά από ανάθεση ένας μόνο γονέας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και την συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του .

11.Για την απόδειξη εμπειρίας απαιτείται:

  • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης
  • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται  επακριβώς ο χρόνος  και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί  του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

 Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Η ανακοίνωση  θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα του νομού Λασιθίου.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης  να γίνει στο Κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σητείας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική  αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.),  Α. Παπανδρέου 6, Τ.Κ. 72 300, Σητεία, υπ’ όψη κυρίας Κατερίνας Ρασούλη (τηλ. επικοινωνίας: 28430 23775). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5)  εργάσιμες ημέρες  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην εφημερίδα.

  Κατάταξη υποψηφίων

1.Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων . Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας)

3. Η σειρά κατάταξης με τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στο κατάστημα των γραφείων μας ενώ θα συνταχθεί  και πρακτικό ανάρτησης

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται  λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Ο.Κ.Α.Σ   

    

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ