ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

30/05/2018 13:07  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  ΈΡΓΟΥ (1.2.2) ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2.2)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

30 – 05 - 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σητεία,   30/05/2018

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

Αρ. Πρ. : 2849

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

 

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Παρακολούθηση, διαχείριση & συντονισμό του έργου (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2) και την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2), της  Πράξης «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και Ακρωνύμιο GEO-IN του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Εταίρος 2»

 

Ταχ. Δ/νση: Π.Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ. 72 300 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τηλέφωνο: 28433-40569

Φαξ: 28430-29243         

E-mail: xipolitakis@sitia.gr

 

 

 

Προς :  

Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Λ. Δημοκρατίας 3, ΤΚ 71306

Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ. 2810286088, Φαξ: 2810288242

E-mail: info@anelixisc.gr

 

 

CPV 79411000-8

CPV 73220000-0

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Σητείας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών και την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών του έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Παρακολούθηση, διαχείριση & συντονισμό του έργου (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2) και την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2), της  Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο ¨GEO-IN¨ του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Εταίρος 2», συνολικού κόστους 13.576,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/16 και την σχετική μελέτη του Δήμου μας  Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής για το σύνολο των εργασιών της Αρ. Μελέτης: 22/15-03-2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Σητείας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α) η υπ’ αριθ. 597/2018 πολυετή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε με διαβιβαστικό έγγραφο, Σφραγισμένη Τεχνική και Οικονομική προσφορά (σας επισυνάπτουμε το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Σητείας το οποίο θα συμπληρώσετε και θα το υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο) για την ανωτέρω υπηρεσία, μέχρι την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ., στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας.

 

 

  Την σχετική μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Σητείας, μπορείτε να παραλάβετε από τα γραφεία του Δήμου Σητείας, Βαρθολομαίου 9-Σητεία, Τμήμα Προμηθειών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 28433 40569.

 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και ότι πληρούν οι οικονομικοί φορείς τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α και 1γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου, παρακαλούμε να μας αποστείλετε., επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 (1) Φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος ο οποίος θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι:  Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

β) Πιστοποιητικό  τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους  σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης).

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.

δ) Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην ΥΔ της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

ε) Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος  ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

στ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως, α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, δ) Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων  η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται.

ζ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου   νομικού προσώπου. Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως  π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου  ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.)

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση.

η) Για την  τεκμηρίωση της Τεχνικής Επάρκειας του Προσφέροντος  θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα:

  • Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου (επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης, υλικοτεχνική του υποδομή, απασχολούμενο προσωπικό, ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης
  • Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή  ισοδύναμο καθώς και πρότυπο ΕΛΟΤ1435/2009 «Υπηρεσίες επικοινωνίας-Απαιτήσεις για παρόχους»
  • Πίνακας συναφών έργων (τίτλος έργου, Αναθέτουσα Αρχή, οικονομικό αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης του έργου) που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη τριετία (2015-2017). Η επάρκεια θα αποδεικνύεται για κάθε έργο με την προσκόμιση της σύμβασης ταυτόχρονα με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης του αντικειμένου της.
  • Πίνακας με την ομάδα έργου (Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, έτη εμπειρίας) και  αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου. Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει  σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών) ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.

(2) Φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 της τεχνικής μελέτης και ιδίως:

1. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου : κατανόηση του πλαισίου, των γενικών και ειδικών θεμάτων και των απαιτήσεων του έργου, αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων, των ειδικών ζητημάτων και των ενδεχόμενων κινδύνων, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης που προτείνονται από τον διαγωνιζόμενο.

2. Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου: προτεινόμενη μεθοδολογία, κατάλληλα εργαλεία και μέσα για την υλοποίηση του έργου

3. Ανάλυση του έργου σε ενότητες εργασιών: Ανάλυση του έργου σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα

4. Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση της Ομάδας Έργου: περιγραφή της οργάνωσης της λειτουργίας της Ομάδας Έργου, περιγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των στελεχών, με τρόπο ώστε να καλύπτονται όλες οι επιμέρους ανάγκες του έργου.

Τονίζεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να συντάξει την Τεχνική Προσφορά ακολουθώντας πιστά τη δομή που περιγράφεται ανωτέρω.

(3) Φάκελο «Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού το ‘Εντυπο της οικονομικής προσφοράς (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικονομικό φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους 

 

Στην περίπτωση προσφοράς, της οποίας το προσφερόμενο τίμημα είναι μικρότερο του 85% του προϋπολογισμού του Έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει εντός του Υποφακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία), καθώς και αναλυτικά φύλλα χρονοχρέωσης για κάθε μέλος της ομάδας έργου.

 

Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας θα είναι έως τις 31/10/2019. Η δαπάνη θα καλυφτεί από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και από τον Κ.Α. 70-6117.001  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 – 2019 βάση της από 20/11/2017 σύμβαση χρηματοδότησης. Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ και Εθνική Συμμετοχή, όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση και έχει εκδοθεί η με αρ. 55/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 64ΨΙΩ1Γ-Τ8Ο, περί ανάληψης, δέσμευσης και διάθεσης της πίστωσης.                                                           

 

Η  Μελέτη και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: http://www. sitia.gr

Οι Οικονομικές Προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού στο αναρτημένο Έντυπο της οικονομικής προσφοράς.   

 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει ακολουθώντας τις κείμενες διατάξεις και κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

                                                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                       ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνημμένα:

  1. 1.     Υπ. Αρ 22/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  2. 2.     Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς