Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση-επισκευή κτιρίου του Δήμου για δημιουργία κέντρου ενημέρωσης Γεωπάρκου

27/02/2019 12:25  -  1 αναγνώσεις

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ (ΘΕΣΗ «ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙ»). (4.2.4)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41207

Fax    :   28430 29243 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη,  Τηνιακός Ιωσήφ                                                                

E-mail : Xiradaki@sitia.gr,  tiniakos@sitia.gr                                                                                                               

                                                                                                             Αρ. Πρωτ.:  1328/27-02-2019  

                           

                                    

Περίληψη διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση της < Προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για τη συντήρηση επισκευή κτιρίου του Δήμου για δημιουργία κέντρου ενημέρωσης Γεωπάρκου > του Παραδοτέου 4.2.4. της  Πράξης GEO-IN,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ


Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών, για την ανάθεση της < Προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για τη συντήρηση επισκευή κτιρίου του Δήμου για δημιουργία κέντρου ενημέρωσης Γεωπάρκου > του Παραδοτέου 4.2.4. της  Πράξης GEO-IN , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  35.000,00 € με ΦΠΑ 24%  όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

ΟΜΑΔΕΣ 

Κ.Α.  Προϋπ/σμού 

Περιγραφή 

ΠΟΣΟ

Α.Α.Υ.2019-ΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ  

     Α

 70-6261.001

Συντήρηση - επισκευή κτιρίου του Δήμου για δημιουργία κέντρου ενημέρωσης Γεωπάρκου στα πλαίσια της δράσης: ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTURISM IN INSULAR GEOPARKS - GEO IN

26.800,00 

      €

331/19-2-19 ΨΚΣΜΩ1Γ-ΥΥ6

ΟΜΑΔΑ

Β

70-7135.006

Προμήθεια εξοπλισμού του κέντρου ενημέρωσης Γεωπάρκου στα πλαίσια της δράσης: ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTURISM IN INSULAR GEOPARKS - GEO IN

8.200,00

   €

332/19-2-19 Ψ6Η4Ω1Γ-Χ5Ζ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019, από χρηματοδότηση από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :     31527300-9 Φωτιστικά κατοικιών, 03419100-1 Προϊόντα ξυλείας, 31500000-1  Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες, 45223822-4 Προκατασκευασμένα στοιχεία, 44112200-0  Επενδύσεις δαπέδων, 44820000-4 Βερνίκια, 44221000-5 Παράθυρα πόρτες και συναφή είδη, 44111520-2 θερμομονωτικά υλικά, 39141000-2 Έπιπλα κουζίνας, 44520000-1 Κλειδαριές κλειδιά και μεντεσέδες, 31680000-6 Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και εξαρτημάτων, 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων, 32320000-2 Τηλεοπτικός & οπτικοακουστικός εξοπλισμός, 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες, 39121200-8 Τραπέζια, 39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα.

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής ανά ομάδα ειδών. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν  προσφορά για το σύνολο των Ομάδων της  παρούσας προμήθειας (Α-Β) ή τουλάχιστον για μία (1) Ομάδα. Προσφορές για υποσύνολο μίας Ομάδας της παρούσας προμήθειας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 18η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της.

 

Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην 11/2019 τεχνική μελέτη της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών και η τοποθέτησή τους όπου απαιτείται, θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας και τεχνικής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό τοποθετημένο μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

 

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

 

 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ


ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ