1.12.2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ συνολικά δύο (2) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

01/12/2015 12:52  -  567 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                          

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

για  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                                                                                                                                                      Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού  Οργανισμού  Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ) Λεωνίδας Τερζής

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α''/7-6-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.20070 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/29-4-2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση  και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών

4. Την υπ'' αριθμ. 304689/18015/1398/881/4-11-2015 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 2431/11-11-2015 T. B΄) με θέμα «Έγκριση   πρόσληψης  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)με σκοπό την στελέχωση   των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν προγράμματα  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)  περιόδου   2015-2016.

5. Την με αριθμό 26869/ 01-10-2013 (ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013) ΑΔΑ ΒΛΛΚΓ-39Η Υπουργική Απόφαση περί έγκρισης « Οργανωτικού  Πλαισίου των  Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. ΦΕΚ 828/β΄/2013) »

6.Το Οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 828/Β΄/2013)

7.Την εισήγηση γνωμοδοτικής Επιτροπής (απόφαση σύστασης υπ αριθμό ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/192840/10404/971/603/13-7-2015  των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2015-2016

8. Τη με αριθμό  108/30-11-2015 απόφαση Δ.Σ.  του ΔΟΚΑΣ για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, μεγάλης διάρκειας για την περίοδο 2015-2016 και έγκριση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ΠΦΑ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση.

9. Το υπ'' αριθμ. ΦΕΚ 813/10-05-2011/τ.Β''   συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων

10. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας  του ΔΟΚΑΣ

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού  του Νομικού Προσώπου και η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού θα καλυφθεί αποκλειστικά  από το αντίτιμο που θα  καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι δημότες με τη μορφή διδάκτρων  ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου  Κ.Α.Ε.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δύο  (2) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως  έξι (6)  μήνες και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα.

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΕΩΣ 6   ΜΗΝΕΣ

1

ΑΜΕΑ, ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΩΣ 6   ΜΗΝΕΣ

1

ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα απαιτούμενα προσόντα του ενδιαφερόμενου που θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση (προσκομίζεται από την υπηρεσία), είναι τα κάτωθι:

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

3. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ περί ανεργίας

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως : βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία  αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Βασικό κριτήριο κατάταξης είναι η ανεργία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται στο Οργανωτικό Πλαίσιο. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας.

Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα είναι τα γραφεία του ΔΟΚΑΣ  στην ακόλουθη διεύθυνση : Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ),  Ανδρέα Παπανδρέου  6 Σητεία  , Τ.Κ. 72300 ,  υπόψη κας Ρασούλη  Κατερίνας  (τηλ. Επικοινωνίας  2843023775)

 Οι ημέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι Δευτέρα – Παρασκευή  και ώρες 9:00-14:00.

Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις θα είναι από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο κατάστημα του  ΔΟΚΑΣ και στο κατάστημα του Δήμου Σητείας.

Η περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού εφόσον εκδίδονται.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των προσλήψεων  θα είναι  δέκα (10) ημέρες.

Τα κριτήρια επιλογής, ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων και η υποβολή ενστάσεων θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ'' αριθμ. 26869 απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού  (ΦΕΚ 2527/Β/08- 10-2013) με ΑΔΑ : ΒΛΛΚΓ-39Η.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΟΚΑΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ