27-5-2016. Διακήρυξη Διενέργειας φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από το Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ιδιωτικού ακινήτου στη Σητεία

27/05/2016 09:02  -  347 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΣΗΤΕΙΑ  26-5-2016                              

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                        Αρ. Πρωτ: 320

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

Tαχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 6

 Τ.Κ. :              72300                                           

 τηλ. :            28430 - 23775                                                     

 fax. :             28430 - 22681                                                                                                               

 E-mail :        depotas@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διενέργειας φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας,

για τη μίσθωση από το Δ.Ο.Κ.Α.Σ.  ιδιωτικού ακινήτου στη Σητεία

για τη στέγαση των γραφείων του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Λεωνίδας Τερζής

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

ότι ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. θα προβεί στη μίσθωση Ιδιωτικού ακινήτου στη Σητεία,

για τη στέγαση των γραφείων του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

 

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πλήρη τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Να βρίσκεται εντός της πόλεως της Σητείας και σε σχετικά  κοντινή απόσταση από το Δημαρχείο της πόλης.
 • Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/08 και της ΠΟΛ1018/13-1-2012.
 • Να είναι νόμιμο από πολεοδομική άποψη και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ.
 • Να διαθέτει εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Να διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση.
 • Να διαθέτει χώρους γραφείων ελάχιστου εμβαδού 75 τ.μ. Ο χώρος πρέπει να είναι αυτόνομος και να διαθέτει επαρκή φωτισμό/αερισμό καθώς και εγκαταστάσεις ψύξης και θέρμανσης.
 • Να διαθέτει δίκτυο τηλεφώνου.
 • Να διαθέτει χώρο αρχείου, εμβαδού τουλάχιστον 75  τ.μ.
 • Να είναι προσπελάσιμο σε ΑΜΕΑ.
 • Να διαθέτει χώρο υγιεινής ανδρών και γυναικών
 • Ο εκμισθωτής θα πρέπει να προσδιορίζει στην Τεχνική Προσφορά του, εάν θα αναλάβει την υποχρέωση τυχόν τροποποιήσεων μεσοχωρισμάτων προκειμένου το μίσθιο να ικανοποιήσει τις λειτουργικές ανάγκες της στεγαζόμενης υπηρεσίας.
 • Γενικά να πληρούνται οι προδιαγραφές στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών για τη διασφάλιση των προβλεπόμενων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους και συνάθροισης κοινού για τους προσερχόμενους πολίτες.

 ενώ το ποσό που μπορεί να μειοδοτήσει κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 € ανά μήνα. 

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι 15-06-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:00 μ.μ. αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, αίτηση – προσφορά ενδιαφέροντος, στην αρμόδια υπηρεσία του Νομικού Προσώπου στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.  Α. Παπανδρέου 6 στον 2ο όροφο, τηλ. 2843023775 & 2843024631.

 

Η αίτηση – προσφορά ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφεται εξωτερικά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσφέροντος ιδιοκτήτη και θα περιέχει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σητείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
 3. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

❖     Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς το ακίνητο (επιφάνεια, θέση κ.λπ. χαρακτηριστικά του ακινήτου) καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

❖     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα:

-Το δικαίωμα για εκμίσθωση του ακινήτου.

-ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.

-  ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε βάρος ή δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιουδήποτε.

-  Αν θα αναλάβει την υποχρέωση τυχόν τροποποιήσεων - συμπληρώσεων που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 προκειμένου το μίσθιο να ικανοποιήσει τις λειτουργικές ανάγκες της στεγαζόμενης υπηρεσίας

❖      Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου μαζί με τοπογραφικό.

❖      Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

❖      Πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του, θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

❖      Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42/013 τεύχος Α'' ).

Οι ιδιοκτήτες των οποίων τα  ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, θα κληθούν με αποστολή προσκλήσεων, να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους, σε φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία  στο κτίριο Διοίκησης του  Νομικού  Προσώπου (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.),  ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών, σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται  από το Γραφείο 205, κα Ροδανάκη Ελπίδα, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00.  Διεύθυνση:  Α. Παπανδρέου  6  (2ος όροφος).  Τηλέφωνο: 2843023775 & 2843024631.  FAX:  2843022681.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση.

                                                                          Ο  Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. και  Αντιδήμαρχος Σητείας

 

                                                                                                                     Λεωνίδας Τερζής