ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

25/10/2019 11:24  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 29 Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση  Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ. οικονομικού  έτους 2019.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών ποσό 1.240,00 € «αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών ποσό 3.100,00 € «Αμοιβή ορκωτού  ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και του  ισολογισμού του Δ.Λ.Τ.Σ. για το έτος 2018».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ