Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΧΟΙΝΟΣΕΛΙ – ΜΟΧΛΟΣ - ΛΙΝΑΡΕΣ"

25/09/2020 07:56  -  1 αναγνώσεις

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σητεία    24- 9-2020

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΩΝ

 Αρ.Πρωτ. :  7375

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

   Ταχ. Δ/νση : ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 1, 72300                                                                                                  

   Τηλέφωνα : 2843 341243

 

   FAX:

2843020821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΧΟΙΝΟΣΕΛΙ – ΜΟΧΛΟΣ - ΛΙΝΑΡΕΣ" .

 

Σχετ.: Η υπ' αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών { Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

0 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΧΟΙΝΟΣΕΛΙ – ΜΟΧΛΟΣ - ΛΙΝΑΡΕΣ" εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 € (πλέον φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25/9/2020 στις 10:00 π.μ. σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα:

α) του Δήμου Σητείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sitia.gr και

β) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΜΗΜΕΔ

Μ.Ε.Δ.

Ο Διευθυντής 

 

ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός