Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ

12/12/2018 14:12  -  1 αναγνώσεις


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    Σητεία :     10 -12-2018                         

Ταχ.Δ/νση  : Αλέκου Παναγούλη 1                                                          Αριθμ. Πρωτ. :  6590

                        Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο :   2843341243                                 

FAX :              2843020821                                                 ΠΡΟΣ :  1) Φωνιαδάκη Ιωάννη , Ιεράπετρα

E-mail :          info@sitia.gr                                                         2) Ορέστης Λάππας, Ιεράπετρα

Portal :           www.sitia.gr                                                               3) Νικόλαος Κοφινάκης, Άγιος Νικόλαος

 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

 

   Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ, Δήμου Σητείας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016 προϋπολογισμού 18.000,00 € Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

Η ανωτέρω ανάθεση εκτέλεσης του έργου θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,

β) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ.  του Ν.4412/2016 περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης),

γ)  την με αρ. 66/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας

δ) την υπ' αριθ. 225/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν:

1.  Η προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ, προϋπολογισμού 18.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8¬2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στο σκεπτικό της εισήγησης.

2.  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Τεύχος της 66/2018 μελέτης που περιέχει Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο.

3.  Καθορίστηκαν οι όροι της πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ,με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, προϋπολογισμού 18.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 

 

     Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του   Δήμου Σητείας στην  Αλέκου Παναγούλη 1, την Παρασκευή 14-12-2018 και ώρα 10.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στην οποία καλείστε να υποβάλετε προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου σύμφωνα με τους όρους της υπ.αρ. 225/2018 απόφασης της Οικονομικής Προσφοράς.

 


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ