Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο " Ανέγερση νέου Δημαρχείου Σητείας "

04/06/2020 10:01  -  1 αναγνώσεις

Σητεία    3 -6-2020

Αρ.Πρωτ. : 3348

 

ΠΡΟΣ: 1)  Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών

Υπηρεσία   Υποστήριξης   Πληροφορικής &

 Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών

 Πληροφορικής

 Αντιστάσεως 2 & I. Τσιγάντε 101 91 Παπάγου -Αθήνα email: Site-support@yme.gov.gr

 2) Ιστοσελίδα Δήμου Σητείας www.sitia.gr 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο " Ανέγερση νέου Δημαρχείου Σητείας " .

 

Σχετ.: Η υπ' αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών { Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

0 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: " Ανέγερση νέου Δημαρχείου Σητείας " εκτιμώμενης αξίας 4.700.000,00 € (πλέον φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9-5-2020 και ώρα 10:00π.μ., σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Σητείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. sitia.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ggde.gr

 

Μ.Ε.Δ.

Ο Διευθυντής 

 

ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός