Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

26/03/2020 12:29  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41223

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη,

                        Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Fax    :   28430 29243

E-mail : xiradaki@sitia.gr, Psilinakis@sitia.gr   

 Αρ. Πρωτ:  1855 /23-3-2020    

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού

για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ανά ομάδα αντικειμένου  για την «Προμήθεια Νέων Οχημάτων Καθαριότητας» ,συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  583.600,00 €  με  Φ.Π.Α 24%, όπως αναλύεται παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α  : «Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 12κμ », εκτιμώμενης αξίας 161.200,00 € με  ΦΠΑ 24%, με

CPV:  34144512-0  «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων»

 ΟΜΑΔΑ Β  : «Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας  6κμ » ,  εκτιμώμενης αξίας  111.600,00 €  με ΦΠΑ 24%, με  CPV:  34144512-0:  «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων»

 

ΟΜΑΔΑ Γ  : «Αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων  απορριμμάτων με ζεστό νερό, χωρητικότητας 2.000 λίτρων καθαρού νερού », εκτιμώμενης αξίας  160.800,00 € με ΦΠΑ 24%, με  CPV:  34144000-8 :  «Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης »

 

ΟΜΑΔΑ Δ  « Φορτηγό με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα με υδραυλικό γερανό και αρπάγη μεικτού βάρους 15-16τν  », εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 € με ΦΠΑ 24% με

CPV:  34142000-4 «Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα »

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (Α, Β, Γ και Δ).

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της προμήθειας σε λειτουργική κατάσταση, συνοδευόμενα με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Τα έξοδα μεταφοράς των οχημάτων στην έδρα του Δήμου βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Σητείας από πιστώσεις ΠΔΕ του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», βάσει των ακόλουθων Υπουργικών Αποφάσεων:

  • 30292/19-4-2019 «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) και
  • 83448/22-9-2019 «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020-2021 του Δήμου Σητείας.

Κ.Α. Προϋπ/σμού

Περιγραφή

Έτος 2020

Έτος 2021

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΑΑΥ-ΑΔΑ

62-7132.001

« Προμήθεια  απορριμματοφόρων οχημάτων »

111.600

161.200

272.800,00

344/20-02-20

6ΥΙΤΩ1Γ-Η9Ι

62-7131.001

« Προμήθεια αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων »

80.400

80.400

160.800,00

345/20-02-20

62ΣΠΩ1Γ-15Γ

62-7132.002

« Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος με υδραυλικό γερανό και αρπάγη »

75.000

75.000

150.000,00

346/20-02-20

ΩΓΜΚΩ1Γ-Ε2Φ

 

ΣΥΝΟΛΟ

267.000

316.600

583.600,00

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

 Για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα βαθμολογηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στην 62/2019 μελέτη της Δ/νσης περιβάλλοντος & πρασίνου του Δήμου Σητείας.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη  01 Απριλίου 2020 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  Δευτέρα 04  Μαΐου  2020 και ώρα 17:00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Παρασκευή  08 Μαΐου  2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της

προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες  από την υπογραφή της , με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 .

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών , εγγύηση καλής λειτουργίας , υπέρ του Δήμου , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων έγινε την 23/03/2020.

 

                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                               ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ