ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

29/10/2020 14:28  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

 

Αρ. Πρωτ. 9204

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016

 

Ο Δήμος Σητείας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 10.954,66 (με Φ.Π.Α.), (71313400-9 Περιβαλλοντικές Μελέτες), η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Σητείας.

Η μελέτη περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω κατηγοριών μελετών:

 

Περιβαλλοντική Μελέτη (κατηγορία 27)

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, σε φάκελο προσφοράς.

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 17-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ζητούμενων κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 'Ενωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν:

α. Για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη) ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, έχοντας εκπονήσει κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών δυο (2) τουλάχιστον Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αντίστοιχα αντιδιαβρωτικά έργα για τις οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Απόφαση Εκτέλεσης Εργασιών.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής », σύμφωνα με την τον Ν. 4412/2016, που θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών και των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν, βάσει των άρθρων 18, 19, 20, 21 και 22 της προκήρυξης.

 

29-10-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ