Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020-2021

16/06/2020 13:03  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη

Fax    :   28430 29243

E-mail :  xiradaki@sitia.gr                          Αρ. Πρωτ: 3681/16-06-2020

    

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020-2021

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ανά φορέα, για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού, του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020-21 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  28.778,43 € με  Φ.Π.Α 24% και 6%, όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

ΟΜΑΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΑΥ

ΟΜΑΔΑ Α

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προϊόντα καθαρισμού

8.711,42€

 

598-601/10-6-20

ΟΜΑΔΑ Β

Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

Προϊόντα καθαρισμού

3.877,66 €

 

173-181/9-6-20

ΟΜΑΔΑ Γ

Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προϊόντα καθαρισμού

5.852,15 €

Η 9/20 ΑΔΣ

ΟΜΑΔΑ Δ

Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προϊόντα καθαρισμού

5.340,58 €

Η 11/20 ΑΔΣ

ΟΜΑΔΑ Ε

ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Προϊόντα καθαρισμού

281,91

54/10-6-20

 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

24.063,72

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

4.361,17

 

 

 

Φ.Π.Α. 6%

353,54 €

 

 

 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

28.778,43 €

 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  39830000-9 

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης , ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Ε και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι: 1) Δήμος Σητείας ,2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.,3) Α/θμια Σχολική Επιτροπή, 4) Β/θμια Σχολική Επιτροπή 5) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας και τα νομικά του πρόσωπα. Ειδικότερα για την «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Κοιν. Παντοπωλείου», η δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους  προϋπολογισμούς οικ. έτους 2020 και 2021, των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες πολυετής αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές η δαπάνη θα καλυφθεί από τις λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους.

 Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 06η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα Δευτέρα , και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της για όλους τους φορείς, Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη ,άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

                                                                                 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                                                        ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ