Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο " ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ"

17/03/2020 13:16  -  1 αναγνώσεις

Σας αποστέλλουμε την υπ.αρ. 1700/17-3-2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο " ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ" ψηφιακά υπογεγραμμένη αλλά και σε επεξεργάσιμη μορφή, προκειμένου να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.ggde.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών { Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Σητείας

Ανθή Λαντζανάκη

Πολιτικός Μηχανικός