Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-2020»

14/09/2018 11:02  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 41307, 40518 

Πληροφορίες :Τηνιακός Ιωσήφ, Ξηραδάκη Ειρήνη

Fax    :       28430 29243

E-mail :  tiniakos@sitia.gr,

                   xiradaki@sitia.gr                                  Αρ. Πρωτ: 5033/13-09-2018    

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων

έτους 2019-2020»


 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα: 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων:  Γ (Είδη Κρεοπωλείου), Ε ( Είδη οπωροπωλείου) ,  Ζ (Κατεψυγμένων ψαριών) , Η (Ελαιόλαδο ) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κάθε ομάδα.

Για τα είδη τροφίμων των λοιπών ομάδων (Α,Β,Δ,ΣΤ) , η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας  συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 91.516,66 συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, όπως αναλύεται παρακάτω:  

Ομάδα Α) Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σητείας και των νομικών  προσώπων ΔΟΚΑΣ, Α/θμια Σχολική Επιτροπή και Β/θμια Σχολική Επιτροπή ,εκτιμώμενης αξίας 47.848,68 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Β) Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς ΔΟΚΑΣ  , εκτιμώμενης αξίας 3.497,35 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Γ) Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς ΔΟΚΑΣ , εκτιμώμενης αξίας 7.616,20 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Δ) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς ΔΟΚΑΣ και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου  , εκτιμώμενης αξίας 16.983,64 € με ΦΠΑ.

Ομάδα Ε) Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς ΔΟΚΑΣ  , εκτιμώμενης αξίας 6.982,79 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα ΣΤ) Προμήθεια  Κατεψυγμένων Ειδών για τους παιδικούς σταθμούς ΔΟΚΑΣ  , εκτιμώμενης αξίας 1.283,68 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Z) Προμήθεια  Κατεψυγμένων Ψαριών για τους παιδικούς σταθμούς ΔΟΚΑΣ, εκτιμώμενης αξίας 5.650,00 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Η) Προμήθεια Ελαιολάδου για τους παιδικούς σταθμούς ΔΟΚΑΣ, εκτιμώμενης αξίας 1.654,32 € με ΦΠΑ 13%.

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Η και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι

1) Δήμος Σητείας

2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί

3) Α/θμια Σχολική Επιτροπή

4) Β/θμια Σχολική Επιτροπή

 για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  Γάλα -CPV 15511000-3,  Είδη Αρτοπωλείου- CPV 15811000-6, Είδη Κρεοπωλείου- CPV 15119000-5 , Είδη Παντοπωλείου -CPV 15800000-6,  Είδη Οπωροπωλείου -CPV 15300000-1,  Κατεψυγμένα Είδη - CPV 15896000-5,  Κατεψυγμένα Ψάρια - CPV 15221000-3,  Ελαιόλαδο- CPV 15411110-6

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας και τα νομικά του πρόσωπα. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει του προϋπολογισμούς οικ. έτους 2018 και 2019, των φορέων , για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Σητείας και των Διοικητικών Συμβουλίων , αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα για τα Νομικά Πρόσωπα (Σχολικές Επιτροπές ), η δαπάνη θα καλυφθεί από τις λειτουργικές δαπάνες  του ίδιου έτους. 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 3 μήνες , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπά του.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                                   ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ