Περιληπτική διακήρυξη για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου προς δημιουργία χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Παλαικάστρου.

22/11/2019 14:53  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                             ΗΜΕΡ.22-11-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :8754

 

                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διενέργειας   Φανερής  Προφορικής και Μειοδοτικής Δημοπρασίαςγια την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού  ακινήτου   στην κοινότητα  Παλαικάστρου,  για τη δημιουργία    χώρου στάθμευσης  οχημάτων.

 

                                          Ο Δήμαρχος Σητείας   Γεώργιος  Ζερβάκης

 

Διακηρύσσει ότι ο Δήμος θα προβεί στην μίσθωση ιδιωτικού  ακινήτου στην κοινότητα  Παλαικάστρου για τη δημιουργία    χώρου στάθμευσης  οχημάτων.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού. 
  • Να έχει πρόσοψη σε τουλάχιστον ένα δρόμο ή σε κοινόχρηστο χώρο.   
  • Να έχει έκταση  τουλάχιστον  500,00 Μ2.
  • Να είναι διαμορφωμένο.
  • Να έχει  εύκολη πρόσβαση  για τα οχήματα.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την  11η   Δεκεμβρίου    2019   ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14.00 αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
  1. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β)  Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

γ)   Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου ή  ορθοφωτοχάρτη.

δ) Πίνακα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από τον οποία να προκύπτει η  αντικειμενική του αξία.

Ο φάκελος θα πρέπει να είναι  σφραγισμένος και να συνοδεύεται  από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα.

 

                                                                                           Ο Δήμαρχος     Σητείας

 

                                                                                               Γεργιος   Ζερβάκης