Περιληπτική διακήρυξη για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου προς στέγαση των γραφείων της κοινότητας και του ιατρείου Σφάκας

22/11/2019 14:43  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                                           ΗΜΕΡ. 22-11-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 8755

 

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Διενέργειας   Φανερής  Προφορικής και Μειοδοτικής Δημοπρασίας

για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού  ακινήτου   προς στέγαση των γραφείων

της  κοινότητας  και του ιατρείου  Σφάκας.

 

                                                        Ο Δήμαρχος Σητείας   Γεώργιος  Ζερβάκης

 

Διακηρύσσει ότι ο Δήμος θα προβεί στην μίσθωση ιδιωτικού  ακινήτου στην κοινότητα  Σφάκας, για τη  στέγαση των γραφείων της  κοινότητας  και του Ιατρείου.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

  • Να βρίσκεται μέσα στα όρια της κοινότητας. 
  • Να έχει έκταση  τουλάχιστον  40,00 m2.
  • Να έχει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, καθώς και παροχή

            Τηλεφώνου  και διαδικτύου.

  • Να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης  Α.μ.ε.Α.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την  11η   Δεκεμβρίου    2019   ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14.00 αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
  1. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β)  Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9. 

γ) Οικοδομική  άδεια.

δ)   Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου ή  ορθοφωτοχάρτη.

ε) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς στο όνομά του,  θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας  και ασφάλειας.

στ) Πίνακα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από τον οποία να  προκύπτει η  αντικειμενική του αξία.

Ο φάκελος θα πρέπει να είναι  σφραγισμένος και να συνοδεύεται  από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα.

 

 

 

                                                                              Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                Γεώργιος  Ζερβάης