Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2021-2022»

13/11/2020 09:50  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Απιδιανάκης Ιωάννης

Fax    :   28430 29243

E-mail :  xiradaki@sitia.gr, apidianakis@sitia.gr

                                                                        Αρ. Πρωτ: 9561 /12-11-2020    

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2021-2022»  

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα: 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων Ε ( Είδη οπωροπωλείου) , Γ (Είδη Κρεοπωλείου) , Ζ (Κατεψυγμένων ψαριών) , Η (Ελαιόλαδο ) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τα είδη της κάθε ομάδας ανά φορέα.

Για τα είδη τροφίμων των λοιπών ομάδων (Α,Β,Δ,ΣΤ)  η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 105.653,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, όπως αναλύεται παρακάτω: 

Ομάδα Α) Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των φορέων: 1.Δήμος Σητείας, και 2. Νομικό Πρόσωπο Δ.Ο.Κ.Α.Σ., εκτιμώμενης αξίας 66.501,00 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Β) Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. Δ.Ο.Κ.Α.Σ.  εκτιμώμενης αξίας 3.135,75 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Γ) Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. Δ.Ο.Κ.Α.Σ., εκτιμώμενης αξίας 7.226,35 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Δ) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου των φορέων: 1.Δήμος Σητείας (Κοινωνικό Παντοπωλείο), και 2. Νομικό Πρόσωπο Δ.Ο.Κ.Α.Σ.(Παιδικοί Σταθμοί), εκτιμώμενης αξίας 14.262,52 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Ε) Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. εκτιμώμενης αξίας 6.745,49 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα ΣΤ) Προμήθεια  Κατεψυγμένων Ειδών για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. εκτιμώμενης αξίας 1.539,06 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Z) Προμήθεια  Κατεψυγμένων Ψαριών για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. εκτιμώμενης αξίας 4.520,00 € με ΦΠΑ 13%.

Ομάδα Η) Προμήθεια Ελαιόλαδου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. εκτιμώμενης αξίας 1.723,25 € με ΦΠΑ 13%.

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης , ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.  

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο των ειδών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο των ειδών ανά φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Η και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι:

1) Δήμος Σητείας

2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί

για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας του κάθε φορέα.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας» του κάθε φορέα.

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  Γάλα -CPV 15511000-3,  Είδη Αρτοπωλείου- CPV 15811000-6, Είδη Κρεοπωλείου- CPV 15119000-5 , Είδη Παντοπωλείου -CPV 15800000-6,  Είδη Οπωροπωλείου -CPV 15300000-1,  Κατεψυγμένα Είδη - CPV 15896000-5,  Κατεψυγμένα Ψάρια - CPV 15221000-3,  Ελαιόλαδο- CPV 15411110-6.

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας και το νομικό του πρόσωπο ΔΟΚΑΣ. Όσον αφορά στην «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου», η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», με κωδικό Ο.Π.Σ. 5002307. Η δαπάνη για την παρούσα προμήθεια θα βαρύνει του προϋπολογισμούς οικ. έτους 2021 και 2022, των φορέων ,για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης. 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

                                                                      Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ