Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων για το έτος 2020 »

06/08/2020 12:56  -  1 αναγνώσεις

E-mail :  xiradaki@sitia.gr  ,

            oikonomakis@sitia.gr                Αρ. Πρωτ:  5418/06-08-2020                                                                   

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την  « Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων για το έτος 2020 »

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών, για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων για το έτος 2020 » , συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  24.445,36 € με  Φ.Π.Α 24% ,όπως αναλύεται παρακάτω:

 

 

Κ.Α.

Προϋπολογισμού

Περιγραφή

2020

2021

ΑΑΥ-ΑΔΑ

10-6063.002

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Διοικ-Οικ. Υπηρεσιών

123,38

37,20

685/29-7-20 ΨΜΕΘΩ1Γ-1ΧΡ 

15-6063.003

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Κοινωνικές Υπηρεσίες

223,20

223,20

686/29-7-20 ΩΤ01Ω1Γ-Ξ07

20-6063.002

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  Υπηρεσίας Καθαριότητας 

12.605,84

1.240,00

687/29-7-20 66ΧΠΩ1Γ-ΦΒΝ

25-6063.002

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Υπηρεσίας Άρδευσης 

665,88

347,20

688/29-7-20 9ΒΘΦΩ1Γ-83Τ

30-6063.002

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Τεχνικής Υπηρεσίας

3.720,00

1.178,00

689/29-7-20 6Ξ9ΥΩ1Γ-8ΒΣ

35-6063.002

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Διοικ-Οικ. Υπηρεσίας Πρασίνου

1.707,48

496,00

690/29-7-20 ΨΖΚΩΩ1Γ-82Ε

70-6063.002

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Λοιπές Υπηρεσίες 

1.561,78

316,20

691/29-7-20 ΩΞΦΦΩ1Γ-ΒΚΩ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

20.607,56

3.837,80

 

24.445,36 €

 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  35113400-3 «Ρούχα προστασίας και ασφαλείας»

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και απολύτως σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 59/24-07-2020 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν συνολικά ή τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης , ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου , ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει , επι ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της τεχνικής μελέτης . 

Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών  της παρούσας προμήθειας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους  προϋπολογισμούς οικ. έτους 2020 και 2021, του Δήμου Σητείας  για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες πολυετής αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 28η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ημέρα Παρασκευή , και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 4 μήνες από την υπογραφή της. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη ,άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

                                                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                                  ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ