Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

15/05/2020 10:24  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 40553

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Βιτσεντζάκης Ιωάννης

Fax    :   28430 29243

E-mail :  Xiradaki@sitia.gr  ,Vitsentzakis@sitia.gr                  Αρ. Πρωτ: 2766/15-05-2020      

 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

 για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για το σύνολο των ειδών (εργασιών και υλικών), για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων  Δήμου Σητείας» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  153.093,61 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

   Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση/επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου Σητείας ενώ περιλαμβάνονται εργασίες ανέλκυσης- καθέλκυσης των συγκροτημάτων καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών.

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους (CPV) : 76492000-8, 51100000-3, 31110000-0, 31161000-2, 42122400-4, 42124200-6, 44165200-6.

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για  το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με αρ. 19/23-03-2020  τεχνικής μελέτης του Δήμου. Προσφορές μόνο για τμήμα αυτού δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για  4 μήνες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού.

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας.

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 25-6264.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σητείας, για τον οποίο έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης με την αριθμ.: 565/04-05-20  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : ΨΡΟΧΩ1Γ-Ν5Δ και ΑΔΑΜ:20REQ006645578

    Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

 του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 20 Μαΐου  2020 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη  03 Ιουνίου 2020  και ώρα 17:00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Τετάρτη  10 Ιουνίου 2020  και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της

προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ.

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως  30/12/2020 . Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του ν.4412/16.

 Ο οικονομικός φορέας στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ