ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ»

19/12/2017 12:52  -  1 αναγνώσεις

                                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.6750/18-12-2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό  ανοιχτό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρου Οχήματος και Ημιφορτηγού Ανατρεπόμενου» για το έτος 2017-18, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανά ομάδα αντικειμένου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατό εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο της  παρούσας σύμβασης υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

1)      ΟΜΑΔΑ Α  : «Απορριμματοφόρο όχημα» εκτιμώμενης αξίας 88.709,68 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 24% (Σύνολο 110.000,00 €)

κωδικός  CPV:  34144512-0  Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

 

2)      ΟΜΑΔΑ Β  : «Ημιφορτηγό Ανατρεπόμενο», εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 24% (Σύνολο 60.000 €) 

κωδικός  CPV: 34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία εκ των δύο ή και για τις δύο ομάδες ειδών.

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και τα γ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα βαθμολογηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά  και η τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα  15 Ιανουαρίου  2018  και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης δε θα υπερβαίνει τους 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και 2018 του Δήμου, για τους οποίους έχει εγκριθεί η ανάληψη υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης από την οικονομική επιτροπή του Δήμου.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ