Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού υπηρεσίας συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δήμου Σητείας.

29/03/2024 12:27  -  1 αναγνώσεις

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων

για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:

«Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δήμου  Σητείας»

Ο ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δήμου Σητείας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών και υλικών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 169.300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.