Περιληπτική διακήρυξη για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου προς στέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου Σητείας.

22/11/2019 14:36  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                           ΗΜΕΡ. 22-11-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :8753

 

 

                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Διενέργειας   Φανερής  Προφορικής και Μειοδοτικής Δημοπρασίας

 για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού  ακινήτου  για στέγαση του  Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας

 

                            Ο Δήμαρχος Σητείας   Γεώργιος  Ζερβάκης

 

Διακηρύσσει ότι ο Δήμος θα προβεί στην μίσθωση ιδιωτικού  ακινήτου  για τη στέγαση    του  Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας

 

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Ø   Να βρίσκεται στην πόλη της Σητείας και να έχει εύκολη πρόσβαση προς την πόλη και προς τον βόρειο και νότιο οδικό άξονα.          

Ø   Να είναι ισόγεια οικοδομή με υπόγειο.

Ø   Να έχει έκταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) τ.μ. εκ των οποίων τα οκτακόσια (800) τ.μ. να είναι προαύλιος χώρος, τα  εκατό (100) τ.μ.  ισόγειο κτίριο και τα πενήντα (50) τ.μ. υπόγειο.

Ø   Να διαθέτει διαμορφωμένους χώρους όπως παρακάτω :     

  • Τρία δωμάτια κατ’ ελάχιστον  για διαμονή προσωπικού, συνολικής έκτασης τουλάχιστον τριάντα δύο (32) τ.μ.
  • Διαμορφωμένη κουζίνα, τουλάχιστον δώδεκα (12) τ.μ.   
  • Χώρο για τηλεφωνείο, τουλάχιστον δώδεκα (12) τ.μ.   
  • Χώρο για Γραφείο, τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) τ.μ.        
  • Τρία W.C. εκ των οποίων το ένα με ντούς
  • Αποθηκευτικό χώρο, τουλάχιστον έξι 6) τ.μ. 
  • Υπόγειο προστατευμένο χώρο για αποθήκη καυσίμων, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τ.μ. και αποθηκευτικό χώρο, τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) τ.μ.
  • Χώρο αμαξοστασίου, τουλάχιστον οκτακοσίων (800) τ.μ. με σημείο υδροληψίας.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την  11η   Δεκεμβρίου    2019   ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14.00 αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
  1. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β)  Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

γ)  Οικοδομική άδεια. 

δ) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου ή  ορθοφωτοχάρτη.

ε) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς στο όνομά του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας  και ασφάλειας.

στ) Πίνακα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από τον οποίο να προκύπτει η  αντικειμενική του αξία.

 Ο φάκελος θα πρέπει να είναι  σφραγισμένος και να συνοδεύεται  από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα.

 

 

 

                                                                              Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                Γεώργιος  Ζερβάκης