Περιληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση βοσκότοπων που βρίσκονται στην κοινότητα Λάστρου Δήμου Σητείας.

26/11/2019 11:40  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                               ΗΜΕΡ. 26-11-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8756

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Εκμίσθωσης  βοσκότοπων που βρίσκονται στην κοινότητα  Λάστρου  Δήμου Σητείας στις  θέσεις  ΦΑΡΑΓΓΙ,  ΚΑΨΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΙ  ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ   έκτασης  37,  310 και   1970 στρεμμάτων  αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος Σητείας  Γεώργιος  Ζερβάκης διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή, και προφορική  δημοπρασία  η εκμίσθωση βοσκότοπων που βρίσκονται στην κοινότητα  Λάστρου  Δήμου Σητείας στις  θέσεις  ΦΑΡΑΓΓΙ,  ΚΑΨΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΙ  ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ   έκτασης  37,  310 και   1970 στρεμμάτων  αντίστοιχα.  

 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Σητείας την 10/12/2019 ημέρα  Τρίτη και  ώρα από 12.00 έως  12.30 για τη θέση ΦΑΡΑΓΓΙ,  από 12.30 έως 13.00 για τη θέση  ΚΑΨΑΣ  και από 13.00  έως  13.30  για τη θέση  ΣΠΑΘΙ  ΚΟΥΤΣΟΟΥΡΑ.

Κατώτατο όριο προσφοράς που θα αποτελέσει και την βάση της δημοπρασίας  ορίζεται ως εξής :

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

ΦΑΡΑΓΓΙ

37    ΣΤΡΕΜΑΤΑ

  60    €

ΚΑΨΑΣ

310            ΣΤΡΕΜΑΤΑ

  750  €

ΣΠΑΘΙ  ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

1970          ΣΤΡΕΜΑΤΑ

  1000 €

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης, ορίζεται από την ημέρα εγκατάστασης στο μίσθιο μέχρι την 31.12.2024

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  • Βεβαίωση  ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.
  • Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για παρακατάθεση ποσού ίσου με το 10% του κατώτατου μηνιαίου μισθώματος υπολογιζόμενο για ένα  έτος, το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες εκτός του τελευταίου πλειοδότη. που θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 7  της παρούσας.
  • Κτηνοτροφική δήλωση.
  • Βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι είναι δημότης Σητείας.

       Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εξολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σητείας  Γραφείο Οικονομικής  Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                     Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                                      

                                                                       Γεώργιος  Ζερβάκης