ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23/06/2020 15:17  -  1 αναγνώσεις

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δν/ση :

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :

28433 41323

Πληροφορίες

Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Fax :

28430 20821

e-Mail :

psilinakis@sitia.gr

 

 

 

 

 Ημερομηνία :    23  /   6   /2020

        Αρ. Πρωτ. : 3905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Εξοπλισμός για την Ασφάλεια και Οργάνωση των Λουτρικών Εγκαταστάσεων και των Ακτών Κολύμβησης» του Δήμου Σητείας για το έτος 2020 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Ν.4412/2016.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Κάθε  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα , να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη  προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια «Εξοπλισμός για την Ασφάλεια και Οργάνωση των Λουτρικών Εγκαταστάσεων και των Ακτών Κολύμβησης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.600,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Το αντικείμενο της προμήθειας υποδιαιρείται σε δύο τμήματα (ΟΜΑΔΑ Α και ΟΜΑΔΑ Β):

ΟΜΑΔΑ Α

CPV: 34930000-5 Θαλάσσιος εξοπλισμός

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)

ΤΙΜΗ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1

Πλαστικός σημαντήρας

Τεμάχιο

250

5,00

1.250,00

2

Σχοινί θαλάσσης

Μέτρο

2.000

0,20

400,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ

1.650,00

ΦΠΑ 24%

396,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.046,00

 

και

ΟΜΑΔΑ Β

CPV : 39300000-5 «Ποικίλος εξοπλισμός»

Α/Α

Είδος

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)

ΤΙΜΗ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1

Πίνακας ανακοινώσεων διπλής όψης

Τεμάχιο

2

700

1.400,00

2

Ντουλάπι φύλαξης ναυαγοσωστικών εφοδίων και φαρμακείου

Τεμάχιο

2

250

500,00

3

Στύλος για στήριξη ενημερωτικών πινακίδων

Τεμάχιο

        4

40

160

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ

2.060,00

ΦΠΑ 24%

494,40

ΣΥΝΟΛΟ

2.554,40

 

Οι συμμετέχοντες μπορεί να καταθέσουν προσφορά για τη μία ή και τις δύο ομάδες οι οποίες θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών ανά ομάδα επί ποινή αποκλεισμού, και η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά ομάδα αντικειμένου. Ο χρόνος παράδοσης  των υλικών (συμβατικός χρόνος) ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης ανάθεσης ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

H δαπάνη της ανάθεσης θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις, του ΚΑ 70-7135.002: «Εξοπλισμός για την ασφάλεια και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων και των ακτών κολύμβησης» για την οποία έχει εκδοθεί η με αριθ. 607/2020  (ΑΔΑΜ: 20REQ006855904) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 «Εξοπλισμός για την Ασφάλεια και Οργάνωση των Λουτρικών Εγκαταστάσεων και των Ακτών Κολύμβησης»

μέχρι την Παρασκευή  26-6-2020 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας (Π. Βαρθολομαίου 9 Σητεία).

 

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία (1-6):

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι:

  • δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .
  • δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση.
  •  δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
  • ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας, και της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια «Εξοπλισμός για την Ασφάλεια και Οργάνωση των Λουτρικών Εγκαταστάσεων και των Ακτών Κολύμβησης»
  • την ομάδα  για την οποία  επιθυμούν να υποβάλουν  προσφορά.

 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται :

  • Σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
  • Σε περίπτωση Νομικού προσώπου , από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης σύμβασης.

 

2)  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 

4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

5) Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος Α’) για θέματα δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ με την παρ.1 του άρθρου 41 σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 , μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75  προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. 

 Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάθεση.

6) Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τα έγγραφα της ανάθεσης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.sitia.gr (ενημέρωση→Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί) έως την Παρασκευή 26/6/2020.  

 

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας

 

 

Νικόλαος Μακρυνάκης