ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

18/06/2020 15:14  -  1 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 

                       Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ

Αρ. Πρωτ.:   3769/   18   -06-  2020 

Πληροφορίες : Εμμ.  Ψυλινάκης

Τηλέφωνο : 28433 341223

 

Fax : 28430 20821

 e-Mail : psilinakis@sitia.gr

 

 

 


 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει  συνοπτικό  Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου(ών) για την παροχή της Υπηρεσίας : «Διαχείριση Ειδικών Στερεών Αποβλήτων» του Δήμου Σητείας για το έτος 2020-21 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.175,06 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης ειδικών στερεών αποβλήτων για τα οποία απαιτείται ειδική διαχείριση με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο δεν διαθέτει ο Δήμος Σητείας.

Η παροχή της υπηρεσίας περιλαμβάνει δύο ομάδες αντικειμένου:

ΟΜΑΔΑ Α:

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αφορά την μεταφόρτωση και μεταφοράς με ειδικό όχημα των δημοτικών ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας που συλλέγονται από το Δήμο Σητείας σε ετήσια Βάση (12 μήνες) η ποσότητα των οποίων είναι 600τόνοι, από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Σητείας  στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης και

ΟΜΑΔΑ Β:

 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφορά την συλλογή,  μεταφορά  και αποθήκευση μέχρι την τελική τους διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία είναι κυρίως απόβλητα οικοδομικής δραστηριότητας που περιέχουν κυρίως αμίαντο και έχουν απορριφθεί σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Τα απόβλητα αυτά είναι κυρίως κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου, η ποσότητα των οποίων 1,10 τόνοι.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ΟΜΑΔΕΣ):

ΟΜΑΔΑ/ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

CPV 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)   

Α 

Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου 

 

 90512000-9  

«Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων». 

40.176,00 

Β 

Συλλογή, μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων  

 

 90523000-9 

 «Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος» 

 

4.999,06 

ΣΥΝΟΛΟ 

45.175,06 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον  ΚΑ 20-6279.003 «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου » και ΚΑ 20-6279.007 «Συλλογή, μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» του προϋπολογισμού 2020-21 του Δήμου Σητείας και για την οποία έχουν εκδοθεί  η υπ΄ αριθμ.  603/2020 & 604/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα αντικειμένου. Ως  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)  κρίνεται εκείνη με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή μονάδας σε ευρώ/τόνο των εκάστοτε μεταφερόμενων αποβλήτων .

Προσφορές μπορεί να υποβάλλονται για ένα ή και τα δύο τμήματα (αμάδες αντικειμένου).

Η σύμβαση θα εκτελεστεί κατά τα έτη 2020-21 και η διάρκεια της ορίζεται  σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δηλαδή τη μεταφόρτωση και μεταφορά της ποσότητας των αποβλήτων που προβλέπεται στην 38/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου έναντι της συνολικής συμβατικής Δαπάνης.  Εφόσον εντός χρονικού διαστήματος (12) μηνών δεν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο  και οικονομικό αντικείμενο, η  σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

 Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας  (οδός Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72 300),  την 29η  Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα , και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα πρέπει να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ_ , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ