16.4.2020. : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την: «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων του Δήμου Σητείας»

16/04/2020 11:50  -  1 αναγνώσεις

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δν/ση :

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :

28433 41323

Πληροφορίες

Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Fax :

28430 20821

e-Mail :

psilinakis@sitia.gr

 

 

 

 Ημερομηνία :    16  /   4  /2020

        Αρ. Πρωτ. :  2261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την:

«Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων του Δήμου Σητείας»

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως  ισχύουν :

 •  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016)-
 • Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις"
 • Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις"
 • Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
 • Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
 • Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 • Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 • Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,.
 • Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
 •  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας >.
 • Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 • του Ν.4555/2018 (Α' 133/19-7-2018) " Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
 • Τη με αριθ. ΥΑ 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/τ. Β΄/20-03-1975) απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
 • Τη με άριθμ. 105/2016 πράξη του 7ου Τμήματος του ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία  η επισκευή έκτακτης βλάβης οχήματος, συνιστά  επείγουσα ανάγκη,  η δε άμεση αποκατάσταση της βλάβης είναι αναγκαία προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.
 • Toν προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις για την προμήθεια ανταλλακτικών και τις Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων στους αντίστοιχους ΚΑΕ: 20-6263.003, 20-6263.001, 30-6263.002, 30-6263.003, 30-6264.003.
 • Την από 30-3-2020 Τεχνική περιγραφή της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Σητείας.  
 • Το με αριθμ. πρωτ. 1992/31-3-2020 αίτημα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ006503144).
 • Tις υπ΄αριθμ. πρωτ.   537-541/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ προϋπολογισμού του 2020 (ΑΔΑΜ:20 REQ006518931).
 • Την με αρ. 56 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9Π8ΨΩ1Γ-ΟΦΣ)                   Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016 για τη διενέργεια της «Προμήθειας ανταλλακτικών και παροχή επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών οχημάτων του Δήμου Σητείας» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Κάθε  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα , να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη  προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων του Δήμου Σητείας».

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  τιμής ανά ομάδα αντικειμένου ως ακολούθως:

 

ΟΜΑΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8748

3.297,01

Β

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8748

533,20

Γ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8713

385,64

Δ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8713

620,00

Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 39502

1.171,29

 

.   

Η συνολική δαπάνη (6.007,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την επισκευή των ανωτέρω οχημάτων περιλαμβάνει:

 • Προμήθεια ανταλλακτικών συνολικής αξίας 4.853,94  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV  34320000-6: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους

και

 • Παροχή επισκευαστικών εργασιών συνολικής αξίας 1.153,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: 50116000-1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων

 

Αναλυτικότερα οι όροι της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Αναθέτουσα Αρχή -

Τόπος - χρόνος διενέργειας διαδικασίας- διαδικτυακός τόπος

 

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9

Πόλη

ΣΗΤΕΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

72300

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL432 (Νομός: Λασιθίου)

Τηλέφωνο

28433 41223

Φαξ

2843020821

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

psilinakis@sitia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.sitia.gr

 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.sitia.gr (ενημέρωση→Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί) β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Υπ’ όψιν: Αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης .

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα με τα στοιχεία της αρχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διαπραγμάτευση  θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72 300, την 24 η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και από ώρα 12.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 12.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης από την Επιτροπή διαπραγμάτευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Δεκτοί στη Διαπραγμάτευση

Για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: να πληρούν τα κριτήρια επιλογής της  παρ. 1γ του άρθρου 75 (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)  του Ν. 4412/16 καθώς και να μην έχουν αποκλειστεί από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου.

 

ΆΡΘΡΟ 3:

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά τους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3.  Όταν  έχει επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

4. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4

Χρόνος-Τρόπος -Περιεχόμενο προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την 24 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 πμ, είτε :

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή/courier  προς την αναθέτουσα αρχή είτε

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72 300, Λασίθι.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προσφορά

του ………

για την  :  Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων του Δήμου Σητείας».       ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

(ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9, 72300 ΣΗΤΕΙΑ)

Αρ. Πρόσκλησης: *(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά»,

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος , με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

4.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά

Στον προαναφερόμενο  (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

1)        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι:

 • είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
 • δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .
 • ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του  , μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
 • δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση.
 •  δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται :

 • Σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
 • Σε περίπτωση Νομικού προσώπου , από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης σύμβασης.

 

2)  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 • Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος Α’) για θέματα δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ με την παρ.1 του άρθρου 41 σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 , μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75  προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. 

 Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Επιπροσθέτως στο φάκελο των Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς ο  οικονομικός φορέας θα επισυνάψει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά προσφερόμενη ομάδα αντικειμένου ως ακολούθως:

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8748

1)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν:

 • ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας, και της τεχνικής περιγραφής αυτής..
 • την ομάδα  για την οποία  επιθυμούν να υποβάλουν  προσφορά.
 • ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι άριστης ποιότητας,  γνήσια του εργοστασίου κατασκευής ή εναλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010)
 •  ότι εφόσον τα προσφερόμενα ανταλλακτικά δεν είναι απολύτως συμβατά υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8748

1)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν  :

 • ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας, και της τεχνικής περιγραφής αυτής.   
 • την ομάδα  για την οποία  επιθυμούν να υποβάλουν  προσφορά.
 • ότι το συνεργείο του διαθέτει όλο των απαραίτητο εξοπλισμό για την αποκατάσταση της βλάβης του οχήματος.

2)      Άδεια  ηλεκτροτεχνίτη οχημάτων

3)      Βεβαίωση ότι είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης για τα οχήματα μάρκας DAF. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8713

1)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν:

 • ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας και της τεχνικής περιγραφής αυτής.
 •  την ομάδα  για την οποία  επιθυμούν να υποβάλουν  προσφορά.
 • ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι άριστης ποιότητας,  γνήσια του εργοστασίου κατασκευής ή εναλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010)
 • ότι εφόσον τα προσφερόμενα ανταλλακτικά δεν είναι απολύτως συμβατά υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8713

1)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν:

 • ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας, και της τεχνικής περιγραφής αυτής..  
 • την ομάδα  για την οποία  επιθυμούν να υποβάλουν  προσφορά.
 • ότι το συνεργείο του διαθέτει όλο των απαραίτητο εξοπλισμό για την αποκατάσταση της βλάβης του οχήματος.

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 39502

1)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν:

 • ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας, και της τεχνικής περιγραφής αυτής.
 • την ομάδα  για την οποία  επιθυμούν να υποβάλουν  προσφορά.
 • ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι άριστης ποιότητας,  γνήσια του εργοστασίου κατασκευής ή εναλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010)
 •  ότι εφόσον τα προσφερόμενα ανταλλακτικά δεν είναι απολύτως συμβατά υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου 

 

 

Τα  αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον:

Α) Τα πιστοποιητικά αρμοδίων αρχών είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Β) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

 

4.2. Περιεχόμενο Υποφακέλου Οικονομική Προσφορά Στον προαναφερόμενο  (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο κατακύρωσης , το οποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  τιμής ανά ομάδα αντικειμένου .

Ο  φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,  να περιέχει τα ακόλουθα:

α) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το αντίστοιχο(α) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   που προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  μπορούν  να υποβάλλουν προσφορά για μία  ή περισσότερες ομάδες (Α έως Ε) αντικειμένου .

Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή , τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές . Η κλήρωση γίνεται ενώπιων του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Η τιμή των παρεχόμενων ειδών δίνεται  σε ευρώ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α καθώς και το κόστος μεταφοράς των ειδών στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Σητείας.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε τυχόν παρατάσεις της και δεν αναπροσαρμόζονται.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή στις οποίες καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

 

Άρθρο 5

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στη  διαπραγμάτευση για διάστημα δύο (2)μηνών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τη διαπραγμάτευση.

 

Άρθρο 6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω .

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί .

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα  το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

Άρθρο 7

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, ήτοι 12:00 της 24ης Απριλίου 2020. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

β) Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016 , εφόσον το επιθυμούν.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Μετά την  αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή  προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης  όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.

 

γ) Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει σε αποσφράγιση & αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το ανωτέρω στάδιο. Μετά την αποσφράγιση, η επιτροπή  μονογράφει κατά  φύλλο και εξετάζει τις  οικονομικές προσφορές  και ελέγχει την ορθότητα  και  πληρότητα των οικονομικών προσφορών,  προκειμένου να διαπιστώσει τον  βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της  Πρόσκλησης.

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης  συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές σε πίνακα  και η επιτροπή κατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας και ορίζει  τον προσωρινό ανάδοχο.

 

ε) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/16.

Κατά τα ανωτέρω  στάδια  της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης  μπορεί να απευθύνει αίτημα στους συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση και να  ζητήσει διευκρινήσεις  επί των δικαιολογητικών της προσφοράς τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/16.

 

Άρθρο 8

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά ,σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.

 

Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης και εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των 2.500ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%) καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ, και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού ή από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (εφόσον το ποσό δεν υπερβαίνει τις 2.500ευρώ χωρίς το ΦΠΑ).

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρο 106 του Ν.4412/16.

Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης  από το  αρμόδιο όργανο και μετά την επέλευση των εννόμων  αποτελεσμάτων της, ο ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή  της σύμβασης  με  την αναθέτουσα αρχή.

Η  σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες  υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής και υπογράφεται από τα δύο  συμβαλλόμενα μέρη.

 

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της προμήθειας τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας.

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

Άρθρο 10

Χρηματοδότηση-Πληρωμή αναδόχου-κρατήσεις

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα βαρύνει τους ακόλουθους ΚΑΕ προϋπολογισμού του Δήμου Σητείας, έτους 2020:

 

α/α/

KA

ΤΙΤΛΟΣ

1

20-6263.003

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων.

2

20-6263.001

Δαπάνη συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων

3

30-6263.002

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

4

30-6263.003

Δαπάνη συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων

5

30-6264.003

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων ειδών ή υπηρεσιών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 

Άρθρο 12

Διάρκεια της σύμβασης – Παραλαβή

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού ή από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου με  την ίδια τιμή με αυτή της προσφοράς του .

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας .

Η παραλαβή των παρεχόμενων ειδών και υπηρεσιών γίνεται  από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.          

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ