Περιληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικία) 72,50 τ.μ επί της οδού Μύσωνος 76 στη Σητεία.

26/11/2019 11:21  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                       ΗΜΕΡ. 26-2-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8757

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Εκμίσθωσης δημοτικού  ακινήτου (οικίας) 72,50  m2. επί της οδού Μύσωνος 76   στη Σητεία.

 

Ο Δήμαρχος Σητείας  Γεώργιος  Ζερβάκης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή, και προφορική  δημοπρασία  η εκμίσθωση  ακινήτου (οικία) 72,50  m2  επί της οδού  Μύσωνος  76 στη Σητεία.

 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Σητείας την 9/12/2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  12:20     ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

   Η διάρκεια της εκμίσθωσης, ορίζεται από την ημέρα εγκατάστασης στο μίσθιο μέχρι την 31.12.2024

   Κατώτατο όριο προσφοράς που θα αποτελέσει και την βάση της δημοπρασίας  ορίζεται το ποσόν των    100,00   για κάθε μήνα   (100,00 €/ανά μήνα) 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  • Βεβαίωση  ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.
  • Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για παρακατάθεση ποσού ίσου με το 10% του κατώτατου μηνιαίου μισθώματος υπολογιζόμενο για ένα  έτος, το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες εκτός του τελευταίου πλειοδότη. που θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 7  της παρούσας.

       Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εξολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σητείας  Γραφείο Οικονομικής  Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                     Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                                       

                                                                       Γεώργιος  Ζερβάκης