Εγγραφή στα Δημοτολόγια

12/12/2006 12:13  -  1743 αναγνώσεις

 

Αρχική Εγγραφή Ανδρός

 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
 4. Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια

Στην περίπτωση που ο άνδρας είναι διαζευγμένος με τέκνο ή άγαμος πατέρας, χρειάζεται να προσκομιστούν στοιχεία εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου (νόμιμα θεωρημένα)

Αρχική Εγγραφή Γυναίκας

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί σε Ληξιαρχείο
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
 6. Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

 1. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας

 1. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης