Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

13/12/2006 14:45  -  36971 αναγνώσεις

 

Α. Κοινά Δικαιολογητικά

 1. Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
 2. Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
 3. Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 4. Κατόψεις 5 των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, ή υπομηχανικό, ή εργοδηγό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ'αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών καπνίζοντες - μη καπνίζοντες κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδό του κατ/τος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών, ο οποίος θα καθορίζει χώρο 50% της αίθουσας για τους μη καπνίζοντες.) Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν ειδικό μηχάνημα εξαερισμού εγκατάσταση συνεχούς και πλήρους ανανέωσης αέρος. Εξαιρούνται τα αμιγή Μπάρ, τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα Κέντρα Διασκέδασης του άρθρου 41 της Υ.Δ. ΑΙβ 8577/83.
  • Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από το Πολεοδομικό του Δήμου Σητείας.
  • Εφόσον ο εξωτερικός χώρος ανήκει στο Δήμο Σητείας και επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού, θα υποβάλλετε σχετική αίτηση στο Αρμόδιο Τμήμα και θα ενημερώνετε το Γραφείο Αδειών κατ/των. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή και εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας επιτρέπεται η χρήση του, ή εν ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο συναινεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο αυτό. (Γενικά η χρήση του κοινοχρήστου χώρου από το κατ/μα να είναι επιτρεπόμενη).
 5. Υπεύθυνη δήλωση, αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου αδείας του, και στην οποία θα αναφέρει: ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος, εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/66
 6. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας):
  α)
  σε όλα τα κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος που στεγάζονται σε νέα κτίρια και εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/88.
  β) σε όλα τα κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος που στεγάζονται σε υπόγειους χώρους άσχετα από την χωρητικότητά τους (άρθρο 15 της Α1β 8577/83).
  γ) σε όλες τις αίθουσες συγκέντρωσης κοινού υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενεία, ταβέρνες κ.λπ.) ανεξαρτήτως καθισμάτων, σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 3γ άρθρο 1.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί.
 8. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 9. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
 10. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν έχει καταδικασθεί γιά: «αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το κεφ. Θ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το κεφ. ΙΓ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα, εκβίασιν, απάτην αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας του Ποινικού Κώδικα ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι'ανδήποτε έγκλημα κατά των ηθών» (Π.Δ.180/79).

  Σημείωση:
  Το απόσπασμα αναζητείται από το Αυτοτελές τμήμα ποινικού μητρώου αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία μας, μετά την κατάθεση της αίτησης.
 11. Φωτογραφίες δύο (2) πρόσφατες.
 12. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος. Φωτοαντίγραφο της έναρξης προσκομίζεται στην συνέχεια στην υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση του φακέλου.
 13. Δημοτική ενημερότητα από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Σητείας. Με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ.
 14. Για Εταιρεία:
  α)
  Εταιρικό ή Καταστατικό της Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ακριβές φωτοαντίγραφο).

  Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών διατάξεων.
  β)
  Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας από τη Νομαρχία Λασιθίου, 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).
  γ)
  Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ.
  δ)
  Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.
  ε)
  Ποινικό μητρώο, όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

  (Τα (γ), (δ), (ε) δικαιολογητικά, θα προσκομίζονται υποχρεωτικά για τα: κέντρα διασκέδασης, τα κατ/τα στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά για άμεση κατανάλωση εντός αυτών, (μπάρ και τα όμοια προς αυτά), τα καφενεία, τα αναψυκτήρια, οι πιτσαρίες, τα σνακ μπαρ, fast food, καθώς και τα μικτά κατ/τα, αν σ' αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω κατ/τα.
  Για τα λοιπά κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν μόνο τον εκπρόσωπο της εταιρείας).
 15. Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (3η ΔΕΚΕ), ως και το Επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ. 465/70).
 16. Αν το κατ/μα πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
 17. Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, για τα καταστήματα τύπου μπαρ, στην οποία θα δηλώνεται ότι η απόσταση αυτών δεν είναι κάτω των 50 μέτρων από την είσοδο σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ιερών Ναών.

Για τα κατ/τα που θα κάνουν χρήση μουσικών οργάνων οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν από την Υπηρεσία μας το έντυπο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτωση άδειας Μουσικών οργάνων, μπορούν να κατατεθούν, αμέσως μετα την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.1491/84 και της υπ' αρ. 95718/3/31-1-86 (ΦΕΚ 24, τ.Β΄) Απόφασης των Υπ. Εσωτ., Δημ. Τάξης και Εμπορίου, οι επιγραφές των κατ/των γράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετα η αντιγραφή δίπλα ή κάτω από την Ελληνική επιγραφή, ξενόγλωσσης μετάφρασης με εμφανώς μικρότερα στοιχεία.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελο με φτερά.

Β. Ειδικά Δικαιολογητικά

 1. Για αλλοδαπούς:
  • Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς, απαιτούνται θεωρημένα αντίγραφα άδειας παραμονής.
  • Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της ΕΟΚ.
  • Όταν πρόκειται για έλληνες ομογενείς, απαιτείται φωτ/φο διαβατηρίου.
  • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (όπως δικ. 12)
 2. Για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 καθισμάτων:
  • Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολόγου μηχανικού για την αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης και ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Α5/3010/85 Υγ.Δ/ξης
  • Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολόγου μηχανικού για την αποτελεσματικότητα της μηχανολογικής εγκατάστασης τεχνητού αερισμού.
  • Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολόγου μηχανικού και ηλεκτρολόγου για την ασφαλή ηλεκτροδότηση.
  • Φύλλο ελέγχου θορύβου από την αντίστοιχη Δ/νση Υγείας.
  • Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι. (Αντιπρόσωπος Λασιθίου: Σκουλικάρης Μιχαήλ. τηλ. 6948240162).
  • Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πελατών σε αναλογία 1:6 που θα απεικονίζεται σε σχετικό διάγραμμα μηχανικού σε πέντε (5) αντίγραφα, στο οποίο θα φαίνονται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο καθώς και η απόσταση από το κατάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 100 μ.
  • Τίτλο κυριότητας του χώρου στάθμευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
 3. Για κρεοπωλεία:
  • Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη (Π.Δ.468/90 ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) από την αντίστοιχη Δ/νση Κτηνιατρικής ή το Υπουργείο Γεωργίας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν χρησιμοποιεί το Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για την λειτουργία άλλου κατ/τος.

   Και σ'αυτή την περίπτωση δύναται να χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επόμενη περίπτωση.
 4. Για κουρεία-κομμωτήρια:
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος κουρέα ή κομμωτή, από την αντίστοιχη Δ/νση Υγείας (Π.Δ. 148/94 ΦΕΚ 99/Α/4-7-94). Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κουρείου ή κομμωτηρίου, χορηγείται επίσης σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή σε νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο απασχολεί προσωπικό με επαγγελματική άδεια αντίστοιχη προς το είδος του κατ/τος για το οποίο ζητείται άδεια (κουρείο ή κομμωτήριο). Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμιση επικυρωμένου φωτ/φου της άδειας άσκησης επαγγέλματος των παραπάνω και κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ. Επίσης:

   α)
   Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κομμωτή ή της κομμώτριας που θα παρέχει υπηρεσίες στο κομμωτήριο.
   β) Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ότι δεν χρησιμοποιεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την άδεια λειτουργίας άλλου κατ/τος, και σε περίπτωση αποχώρησής του θα ενημερώνετε η Υπηρεσία.
   γ)
   Ταυτότητα (θεωρημένο φωτ/φο).
   δ) Βιβλιάριο Υγείας (θεωρημένο φωτ/φο).
 5. Για ανοικτά μπαρ (open bar)
  Σύμφωνα με την Α1/4162/19-5-92 ΦΕΚ 367/τ.Β/5-6-92 Υ.Δ. τα open bar πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Να λειτουργούν σε κτίσμα μόνιμης κατασκευής ή προκατασκευασμένα λυόμενα οικήματα στηριζόμενα σε σταθερή βάση από μπετόν και θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας. (Προσκομίζεται βεβαίωση της Πολεοδομίας).
  • Το κτίσμα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο μέχρι ένα (1) μέτρο ύψος, περιμετρική κλειστή κατασκευή (υαλοστάσιο κ.λπ.), η οποία θα τοποθετείται κατά τρόπο αποδεκτό και θα κλείνεται κατά τις ώρες που δεν θα λειτουργεί το κατ/μα, για να εξασφαλίζεται η αποφυγή εισόδου σ' αυτό ζώων, τρωκτικών, σκόνης κ.λπ.

   Δεν επιτρέπεται η λειτουργία open bar στον περιβάλλοντα χώρο στεγασμένων κέντρων διασκέδασης.
   Η χρήση μουσικής επιτρέπεται σύμφωνα όμως με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα των Α1β/8577/83 και Α5/3010/85 Υγ. Δ/ξεων.
 6. Για κυλικεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω κυλικείων χορηγείται μετά την απόκτηση της απαραίτητης άδειας σκοπιμότητας, (η οποία εκδίδεται από το Νομάρχη ή άλλη αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 εδάφιο Β΄ της Αιβ/8577/83 Υγ.Δ/ξης, άρθρο 42 παρ.3 περ. ε εδάφιο 4 της ίδιας Υγ.Δ/ξης.

 7. Για κυλικεία σε Σχολικά Συγκροτήματα και Δημόσια κτίρια.

  Εάν δεν έχουν οικοδομική άδεια, απαιτείται Βεβαίωση από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 72100 Αγιος Νικόλαος), ότι ανεγέρθηκε με εγκεκριμένη μελέτη της Υπηρεσίας αυτής, πληροί τους όρους Δομικής και Στατικής Επάρκειας και ο συγκεκριμένος χώρος, κατασκευάστηκε για Κυλικείο.

 8. Για κατ/τα πώλησης κατοικίδιων ζώων ή ωδικών και παραδείσιων πτηνών. Δε χρειάζεται προέγκριση.
  • Μελέτη ή Τεχνική έκθεση Μηχανολόγου Μηχανικού για την ηχομόνωση, συντασσόμενη σύμφωνα με την Α1β/8181/86 Υγ.Δ/ξης, (άρθρο 18), η οποία αναφέρει ότι: θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ηχομόνωση, τέτοια ώστε η στάθμη του θορύβου, που θα προκαλείται από τα ζώα ή πτηνά, μετρούμενη στην πλησιέστερη κατοικία, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30 DCA, εφόσον πρόκειται καθαρά για αστικές περιοχές και τα 35 DCE, εφόσον πρόκειται για περιοχές αστικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανολόγου Μηχανικού ότι η παραπάνω μελέτη πραγματοποιήθηκε.

 9. Για Γραφεία Τελετών:
  • Στα σχεδιαγράμματα που θα προσκομίζονται, θα αναγράφονται οι αποστάσεις από Νοσοκομείο ή Κλινική διότι: Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Τελετών ή Φερετροποιείων ή Αποθηκών φέρετρων σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, κατ' ευθεία γραμμή μετρούμενη, από το πλησιέστερο εξωτερικό σημείο του περιβόλου Νοσοκομείου ή Κλινικής οποιασδήποτε ειδικότητας. Όταν δεν υπάρχει περίβολος στο Νοσοκομείο ή την Κλινική η απόσταση μεταξύ των κτιρίων αυτών και των όμοιων των παραπάνω επιχειρήσεων, θα είναι τουλάχιστον 150 μέτρα. (Υ.Δ.2706/20-3-83 ΦΕΚ 230/Β/28-4-83).Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείου Τελετών, Φερετροποιείων και Αποθηκών φέρετρων, που αναφέρονται στην ανωτέρω Υγ. Δ/ξη, να ζητάτε από την Υπηρεσία. (Τ.Β΄σελ. Ι-18 έως Ι-20).

 10. Για υπαίθρια κέντρα διασκέδασης.
  • Βεβαίωση της πολεοδομίας (58535/16-6-92 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών και 33758/29-6-93 κοινή εγκύκλιος Υ.Ε.&Δ.Τ.) ότι: Η απόσταση από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, ξενοδοχεία, ναούς, σχολεία και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, είναι τουλάχιστον 300 μέτρα σε ευθεία γραμμή.

 11. Για πρατήρια άρτου.
  • Πιστοποιητικό ότι ο αιτούμενος την άδεια δεν τελεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
  • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.


Γ. Απαγορεύσεις

Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν χορηγείται άδεια είναι:

 1. Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Σε όσους έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση ή τελούντος υπό Δικαστική απαγόρευση ή Δικαστική αντίληψη.
 3. Σε κρινόμενους ως επικίνδυνους για την Δημόσια Τάξη και ασφάλεια κατά την αιτιολογημένη γνώμη της χορηγούσης την άδεια Αρχής.
 4. Στους καταδικασθέντες τελεσιδίκως για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο με αρ. 14 δικαιολογητικό του κεφ. Α΄. Κοινά Δικαιολογητικά.
 5. Στα καταστήματα τύπου μπαρ, όταν η απόσταση αυτών είναι κάτω των 50 μέτρων από την είσοδο σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ιερών Ναών.
 6. Στα κατ/τα που έχουν καλύψει παράνομα τους ελεύθερους χώρους του, (πρασιές, αυλές κ.λπ.).

Σημείωση:

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να είναι του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής