26.5.2021. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για την ανάθεση παροχή της Υπηρεσίας «Επιθεώρηση Οχημάτων Δήμου Σητείας από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)»

26/05/2021 14:03  -  1 αναγνώσεις

 

 

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Ταχ.Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ         : 72300 Σητεία 

Πληροφορίες : Εμμ. Ψυλινάκης

Τηλέφωνο:    28433 41223

Fax            : 28430 20821

Email.: psilinakis@sitia.gr

               

Σητεία:    26-5-201                                                                                           

           Αρ. Πρωτ.: 3329

 

ΠΡΟΣ:

 

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Για την ανάθεση παροχή της Υπηρεσίας «Επιθεώρηση Οχημάτων Δήμου Σητείας από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)»  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Σχετ. Η με αριθμ. 505/2021 Απόφαση Δημάρχου.

 

Ο Δήμος Σητείας προτίθεται να αναθέσει την παροχή της υπηρεσίας «Επιθεώρηση Οχημάτων Δήμου Σητείας από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.308,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη σχετική τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (η οποία επισυνάπτεται) και για την ανάθεση αυτής θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των οχημάτων του Δήμου.

H δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις, στους αντίστοιχους κωδικούς ΚΑΕ, του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021-22 και για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσής.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να αποστείλετε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΙΚΤΕΟ),

μέχρι την Δευτέρα 31 -5-2021 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας.

 

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα αναφερόμενα (1 έως 5) δικαιολογητικά καθώς και σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει συμπληρωμένα τα έντυπα, οικονομικής προσφοράς και τιμολόγησης υπηρεσιών,  σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα:  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καθώς και των κριτηρίων επιλογής (επαγγελματική –τεχνική επάρκεια), απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι:

  • είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
  • δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .
  • δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση.
  •  δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται :

  • Σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
  • Σε περίπτωση Νομικού προσώπου , από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης σύμβασης.

 

2)  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 

4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Επιπροσθέτως στο φάκελο των Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς ο  οικονομικός φορέας θα επισυνάψει:  

 

5)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν:

  • ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας, και της τεχνικής περιγραφής αυτής για την παροχή της τεχνικής επιθεώρησης.
  • Την έδρα των εγκαταστάσεων Ι.ΚΤΕΟ στην οποία θα πραγματοποιείται ο τεχνικός έλεγχος.
  • ότι οι εγκαταστάσεις ΙΚΤΕΟ δύναται να εκτελούν τεχνική επιθεώρηση ΚΤΕΟ σε όλα τις κατηγορίες οχημάτων (ελαφρά και βαρέα).   

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1)            Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

2)            Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

3)             Υπόδειγμα Εντύπου τιμολόγησης υπηρεσιών