Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σητεία

15/02/2008 12:06  -  38543 αναγνώσεις

Γνωστικό αντικείμενο του τμήματος

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του T.E.I. Κρήτης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Διατροφής και της Διαιτολογίας (ή Διαιτητικής) του Ανθρώπου, με έμφαση στην εφαρμογή τους. Η επιστήμη αυτή εστιάζεται: Α). Στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών του ανθρώπου, σε όλα τα στάδια της ζωής (βρεφική, παιδική, εφηβική, νεανική, μέση, τρίτη ηλικία) και στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγκυμοσύνη, θηλασμός, άθληση, στράτευση κλπ). Β). Στην προφύλαξη της υγείας του ανθρώπου από τις νόσους της φθοράς. Γ). Στην αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου μέσω της διαιτητικής υποστήριξης και θεραπείας των ασθενών. Ως «άνθρωπος» νοείται το άτομο αλλά και οι ανθρώπινες πληθυσμιακές ομάδες.

Αποστολή του τμήματος

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των καταλλήλων γνώσεων στο πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας, κατά την εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονες μεθόδους στους τομείς της Διατροφής και Διαιτολογίας του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα: Α). Αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών. Β). Αναπτύσσει υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Γ). Καλλιεργεί στους σπουδαστές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Δ). Διεξάγει έρευνα, κυρίως τεχνολογική και σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ε). Συνεργάζεται με τους φορείς που ασχολούνται με το γνωστικό του αντικείμενο (Νοσοκομεία, Σύλλογοι Διαιτολόγων κ.λπ.).

Δομή των σπουδών του τμήματος

Το πρόγραμμα Σπουδών για το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι το παρακάτω: Η κατανομή των μαθημάτων γίνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα, το δε σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου είναι 26 ώρες. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων (case studies) και εκπαιδευτικές επισκέψεις, σε χώρους εφαρμογής του αντικειμένου της Διατροφής και Διαιτολογίας του ανθρώπου. Μετά το έκτο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχιακή Εργασία και κατά το όγδοο εξάμηνο, εφόσον είναι δυνατόν πραγματοποιείται η Άσκηση στο Επάγγελμα.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή. Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος καθορίζεται η διδακτέα ύλη και οι μορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπο ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας ο φοιτητής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για τη μελέτη των ασκήσεων πράξης, καθώς και για την προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων του οικείου μαθήματος.

Για την ανάπτυξη του προγράμματος ο ΦΕ ορίζεται σε κάθε μάθημα ως τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ως ίσος προς το χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας ή ασκήσεως πράξης. Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ). Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι τριάντα (30) και κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς το ΦΕ. Στην πτυχιακή εργασία κατανέμονται 20 ΔΜ. και στην πρακτική άσκηση 10 ΔΜ.

Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος αλλά από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών καθ'' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη ειδικών θεμάτων από προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βίντεο-προβολές, κ.λπ. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 44 μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής 20-30%, ειδικής υποδομής 25-30%, ειδικότητας 25-30% και από 1-2 τουλάχιστο μαθήματα ανά κατηγορία στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης, της οικονομίας, της νομοθεσίας και των ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ), σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα που χαρακτηρίζονται:

 • Γενικής Υποδομής: Περιλαμβάνει βασικά γνωστικά αντικείμενα, όπως: Βιομαθηματικά, Γενική και Ανόργανη Χημεία, Βιολογία του Κυττάρου, Ανατομία και Ιστολογία Ανθρώπου, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα Ι, Γενική Φυσική, Οργανική Χημεία και Δομική Βιοχημεία, Φυσιολογία Ανθρώπου, Πληροφορική Ι, Πληροφορική ΙΙ.
 • Ειδικής Υποδομής: Περιλαμβάνει βασικά γνωστικά αντικείμενα, όπως: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διατροφής, Ξένη Γλώσσα ΙΙ (ορολογία διατροφής), Χημεία Τροφίμων, Εργομετρία, Βιοχημεία Μεταβολισμού, Αρχές Παρασκευής και Τεχνολογία Τροφίμων, Νοσολογία.
 • Ειδικότητας: Περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα, όπως: Εισαγωγή στην Επιστήμης της Διατροφής, Διατροφή και Μεταβολισμός Ι, Ισοζύγιο Ενέργειας και Έλεγχος Βάρους, Διατροφή και Μεταβολισμός ΙΙ, Διατροφή και Σχεδιασμός Διαιτολογίου για Φυσιολογικές Καταστάσεις Ι και ΙΙ, Αθλητισμός και Διατροφή, Διατροφή και Σχεδιασμός Διαιτολογίου για Παθολογικές Καταστάσεις Ι και ΙΙ, Υγιεινή και Νομοθεσία Τροφίμων, Εκτίμηση Θρεπτικής Κατάστασης Ανθρώπου, Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων, Δημοπαθολογίας της Διατροφής, Εντερική και Παρεντερική Διατροφή, Συμβουλευτική και Ψυχοπαθολογία της Διατροφής, Περιγεννητική και Παιδιατρική Διατροφή.
 • Στην κατηγορία των γνωστικών αντικειμένων ΔΟΝΑ εντάσσονται τα αντικείμενα της Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας που είναι βασικά για την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών της ειδικότητας και αντικείμενα Ανθρωπιστικών Σπουδών: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Διαπροσωπικές Σχέσεις, Πολιτική Οικονομία, Νομοθεσία Μονάδων Διατροφής-Διαιτολογίας, Παιδαγωγική της Διατροφής.

Περιγραφή του πτυχιακού του τμήματος

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Διατροφολόγοι-Διαιτολόγοι στους ακόλουθους τομείς:

 • Σχεδιασμό, προγραμματισμό, επίβλεψη και υποστήριξη της εκτέλεσης προγραμμάτων διατροφής του υγιούς ή ασθενούντος πληθυσμού, σε χώρους μαζικής σίτισης.
 • Εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης ασθενών σε νοσηλευτικές μονάδες, και εφαρμογή γενικών και ειδικών μεθόδων διατροφικής υποστήριξης (ειδικές δίαιτες, εντερική και παρεντερική διατροφή).
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή διατροφικών παρεμβάσεων στα πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών.
 • Εφαρμογή της επιστήμης της Διατροφής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας στον τομέα της Διατροφής και Διαιτολογίας.
 • Παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Διατροφής και Διαιτολογίας.
 • Σχεδιασμό και παραγωγή τροφίμων και ειδικών σκευασμάτων σίτισης για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (παιδιά, αθλητές, ασθενείς).
 • Ανάλυση τροφίμων σε θρεπτικά και άλλα συστατικά για τις ανάγκες της διατροφικής σήμανσης.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα προβλέπονται στο Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ. 36/7-2-1989/τ.Α''). Οι χώροι απασχόλησης των Διατροφολόγων-Διαιτολόγων είναι: Γραφεία Διαιτητικής, Ινστιτούτα Διαιτητικής - Αδυνατίσματος, Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Χώροι Μαζικής Εστίασης (Παιδικοί Σταθμοί, Γηροκομεία κ.λπ.), Ενδοκρινολογικά Ιατρεία και Ιατρεία Μεταβολισμού, Γυμναστήρια, Αθλητικές Ομάδες, Μονάδες Τυποποίησης Τροφίμων κ.λπ.

Συχνές ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις:


1. Για ποιούς λόγους θα προτείνατε σε ένα υποψήφιο φοιτητή να επιλέξει το συγκεκριμένο τμήμα;

Επειδή από την εμπειρία μας, η αγορά εργασίας δεν είναι κορεσμένη. Ο ανταγωνισμός είναι βέβαια σημαντικός, αλλά σημαντικές είναι και οι ευκαιρίες απασχόλησης. Περίπου 65% από τους 150 αποφοίτους του Τμήματός μας εργάζεται έχει εξασφαλίσει μόνιμη εργασία.


2. Ποιά θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα του Τμήματος αυτού στην αγορά εργασίας;

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι επιθυμητό στην αγορά εργασίας, κυρίως λόγω της αυτονόητης σύνδεσης της Διατροφής με την Υγεία και την Ποιότητα Ζωής. Η σύνδεση αυτή τα τελευταία χρόνια έγινε πλήρως αντιληπτή από την Ελληνική κοινωνία.


3. Πόσο δύσκολο ,κατά τη γνώμη σας ,είναι για κάποιον ,να αποφοιτήσει από το συγκεκριμένο τμήμα;

Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Το Τμήμα αυτό ιδρύθηκε απευθείας ως Ανώτατο και οι απαιτήσεις μας τείνουν να γίνουν ίδιες με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Με πολύ δουλειά όμως μπορεί να τα καταφέρει.


4. Τί ικανότητες και εφόδια θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει ένας υποψήφιος, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του τμήματος αυτού;

Να έλκεται από το αντικείμενο της Διατροφής και να έχει καλές βάσεις Χημείας/Φυσικής και Βιολογίας. Επίσης να διακρίνεται από εργατικότητα.


5. Πώς αντιμετωπίζεται το πτυχίο του συγκεκριμένου τμήματος από την αγορά εργασίας;

Η αγορά εργασίας προς το παρόν δίνει ευκαιρίες απασχόλησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες, ή ότι οι προσφερόμενες θέσεις είναι πάντα καλοπληρωμένες ή σταθερές. Γενικά όμως, όποιος το επιθυμεί, μπορεί να βιοπορισθεί από το επάγγελμα του Διατροφολόγου-Διαιτολόγου.


6. Κατά πόσον μπορεί ένας φοιτητής ,κατά τη διάρκεια των σπουδών του ,να έλθει πρακτικά σε επαφή -εκπαιδευτική και επαγγελματική -με το αντικείμενο εργασίας (πρακτική άσκηση ,ποιές ευκαιρίες προσφέρονται από το Γραφείο Διασύνδεσης);

Όπως και στα άλλα Τμήματα ΤΕΙ, Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Το Τμήμα διαθέτει Γραφείο Διασύνδεσης και φέρνει σε επικοινωνία τους αποφοίτους με τους πιθανούς εργοδότες.