Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Σητείας

13/02/2008 12:05  -  8637 αναγνώσεις

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

*Στο τέλος της σελίδας μπορείτε να βρείτε τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας (ΟΕΥ).

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.

2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

3. Νομική Υπηρεσία

4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας

5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία :

 • Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης  και Οργάνωσης
 • Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει τα αυτοτελή γραφεία:

 • Γραφείο Αγροτικής  Παραγωγής
 • Γραφείο Αλιείας
 • Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
 • Γραφείο Άσκησης αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου κατ'' εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 3.β του ν. 4325/2015
 • Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Το Τμήμα Πολεοδομίας περιλαμβάνει τα γραφεία:

 • Γραφείο έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Γραφείο πολεοδομικών και Χωροταξικών εφαρμογών
 • Γραφείο ελέγχου κατασκευών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

 • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
 • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

1. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 • Γραφείο Πολιτικής Προστασία

2. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

3. Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

1. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

 • Γραφείο δημοτικού Συμβουλίου
 • Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
 • Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Γραφείο εκτελεστικής επιτροπής
 • Γραφείο Αντιδημάρχων
 • Γραφείο Επιτροπής Διαβούλευσης

2. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

 • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
 • Γραφείο Ληξιαρχείου

3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού
 • Γραφείο Μητρώων και διαδικασιών προσωπικού

4. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 • Γραφείο πρωτοκόλλου – Γραμματειακή Υποστήριξης
 • Γραφείο Κλητήρων και Καθαριότητας εσωτερικών χώρων
 • Γραφείο κίνησης προσωπικού

5. Τμήμα ΚΕΠ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

1. Τμήμα Προϋπολογισμού

 • Γραφείο Προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης

2. Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας

 • Γραφείο λογιστηρίο
 • Γραφείο μισθοδοσίας

3. Τμήμα Προμηθειών

 • Γραφείο Προμηθειών υλικών/ εξοπλισμού / υπηρεσιών και αποθηκών

4. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

 • Γραφείο εσόδων και  περιουσίας
 • Γραφείο Ταμειακής διαχείρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

1. Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων

2. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

 • Γραφείο Μελέτης και εκτέλεσης έργων
 • Γραφείο Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας

3. Τμήμα Άρδευσης

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΑΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ

1. Γραφείο  ΚΕΠ Ζακρου.

2. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

4. Γραφείο Καθαριότητας

5. Γραφείο Άρδευσης

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΖΗΡΟ

1. Γραφείο ΚΕΠ.

2. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

4. Γραφείο Καθαριότητας

5. Γραφείο Άρδευσης 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΥΚΩΝ

1. Γραφείο  Διοικητικών -Οικονομικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη