Δημοτικές Επιχειρήσεις

25/02/2008 14:58  -  7933 αναγνώσεις

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με ειδικότερες ρυθμίσεις.

Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συνιστά δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συναφών με αντίστοιχου περιεχομένου αρμοδιότητες αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 254 παράγραφος 1.

Στο Δήμο Σητείας λειτουργεί μία Δημοτική Επιχείρηση υπό το νομικό καθεστώς των ανώνυμων εταιριών:

  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
  • Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρία Σητείας(Μ.Α.Δ.Ε.Σ)