ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

21/02/2020 14:52  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                          ΗΜΕΡ. 21/02/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                               ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1115/2020

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  25η  του μηνός   Φεβρουαρίου,  έτους 2020  ημέρα  Τρίτη    και ώρα  14:00, στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Αποδοχή δωρεάς  ενός μικρού απορριμματοφόρου οχήματος από την « Ελληνική Εταιρεία  Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης ( Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.»  στο Δήμο Σητείας.

 

2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού, ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ».  – Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

3. Σύσταση παγίας προκαταβολής  του Δήμου  Σητείας  οικ. έτους 2020 – ορισμός υπολόγου διαχειριστή.

 

4. Ορισμός υπόλογου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για  δαπάνες κτηματολογίου.

 

5. Εξειδίκευση πιστώσεων  Κ.Α. Ε. οικ. έτους 2020  

 

6. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου στο εξωτερικό  για  συμμετοχή στη Διεθνή  Έκθεση Βερολίνου (ΙΤΒ)  ως εκπρόσωπος του Δήμου  Σητείας.

 

7. Έγκριση  οδοιπορικών  εξόδων  και  ημερήσιας αποζημίωσης   αντιδημάρχου.

 

8. Τροποποίηση της υπ. αριθ.  24 /2020 απόφασης της Ο.Ε.

 

 

                                                                           

                                                                            Ο  Πρόεδρος

 

                                                                           Μακρυνάκης   Νικόλαος