Ανακοίνωση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης 2019

09/04/2019 13:21  -  1 αναγνώσεις

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Σητεία    05/04/2019

            ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 2194

 Δ Η Μ Ο Σ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ             

Ταχ. Δ/νση: Πατρ.Βαρθολομαίου 9                                   

             723 00  ΣΗΤΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τηλέφωνο : 28433 40514,525                          

FAX :          28430 24584                                     

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012)

2. Το Π.Δ. 105/2011

3. Τις διατάξεις των νόμων  Ν.3852/2010  και του  Ν. 3463/06

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009)

5. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 211 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007)

6. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος (ΦΕΚ 60 Α)  /15-4-57 < Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων > όπως προβλέπεται στο άρθρο 211 του Ν 3584/07  και  τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και του Β.Δ/τος  339/1960 (ΦΕΚ 73/1960 τεύχος Α΄).

7. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄),  και με την με αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/   

     05.01.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

8. Την αριθμ 66/20-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σητείας για το 2019. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου».

9. Τη με αριθ. πρωτ. 3748/29-03-2019 εγκριτική Απόφαση της Συντονίστριας της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

1. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τριάντα τριών   (33) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019, ανά Τοπική Κοινότητα  ως εξής:

 

TOΠIKH KOINOTHTA

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΗΣ/ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  - ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,5 ΩΡΕΣ

ΑΧΛΑΔΙΩΝ

2

 1. 1.   Μία  θέση    για   οικισμό  Αχλαδίων  με  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  6 ΩΡΕΣ
  1. 2.   Μια θέση για   οικισμό Παρασπορίου με ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ
 

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΕΣ         

ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ

1

                                        ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ

ΚΡΥΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,5 ΩΡΕΣ

ΛΑΣΤΡΟΥ

1

      ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ  και  για   οικισμό ΜΟΧΛΟΣ

ΜΑΡΩΝΙΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ

ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ

ΜΥΡΣΙΝΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΩΡΕΣ

ΠΡΑΙΣΣΟΥ

1

                                         ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ

Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1,5 ΩΡΕΣ

ΣΚΟΠΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ για  τις γεωτρήσεις  και πηγή Αγίου Βασιλείου

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

2

 1. 1.   Μία  θέση  για  τις γεωτρήσεις Πεύκου , Πρ. Ηλία και Γκιρλή                   ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ.
 2. 2.   Μία θέση για την γεώτρηση Κορακιές και πηγή ΖΟΥ                                                     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3,5 ΩΡΕΣ
 

ΣΦΑΚΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ

ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ

ΧΑΜΕΖΙΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3,5 ΩΡΕΣ

ΑΡΜΕΝΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ      

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ

ΑΠΙΔΙΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

3

 1. 1.   Μία  θέση για την περιοχή ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ με ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3,5 ΩΡΕΣ
 2. 2.   Δύο (2)   θέσεις για την περιοχή ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ με ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΩΡΕΣ
 

ΠΕΥΚΩΝ

2

 1. 1.   Μία  θέση  για  την  γεώτρηση  Ανάληψης  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ
 2. 2.   Μία θέση για τις γεωτρήσεις Πεύκων ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6,5 ΩΡΕΣ
 

ΛΙΘΙΝΩΝ

3

 1. 1.   Μία θέση για την γεώτρηση Αγ. Αποστόλων και πηγή  ΒΟΡΙ   ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ
 2. 2.   Μία θέση για τις γεωτρήσεις  Αγ. Νεκταρίου & Πίσω Ρυάκια   ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  1. 3.   Μία  θέση  για   την   πηγή    Νευριτά   ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3,5 ΩΡΕΣ
 
 

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ 

ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,5 ΩΡΕΣ

ΧΑΝΔΡΑ

1

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

33

 

 

 

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ 66/2019 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο  από 15-05-2019 έως 31-10-2019.

 

 

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ον  έτος της ηλικίας του  και να μη υπερβαίνει το 60ο  ή το 65ο  αιτιολογημένα.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

 

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Σητείας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Τίτλος Σπουδών

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος  καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή στο χώρο ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας.

 

 

7. ΕΠΙΛΟΓΗ  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας  της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 

 

8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

Ο Δήμος Σητείας  προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την επιλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πεντέμισι  (5,5) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 15/5/2019 και ημερομηνία λήξης την 31-10-2019, με δυνατότητα   παράτασης της σύμβασης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω καιρικών συνθηκών  .

Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με  άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο,  κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

 

 

                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

 

 

                                                                                                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ