Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ενός (1) υδρονομέα άρδευσης στην Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου.

29/05/2018 13:28  -  1 αναγνώσεις

                                                                       ΑΔΑ: Ω9ΑΓΩ1Γ-ΔΦΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Σητεία   24/5/2018

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                         Αριθμ. Πρωτ.: 2740

Δ Η Μ Ο Σ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ             

Ταχ. Δ/νση: Πατρ.Βαρθολομαίου 9                                   

                   723 00  ΣΗΤΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Τηλέφωνο : 28433 40514,525                          

FAX :          28430 24584                                     

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012)

2. Το Π.Δ. 105/2011

3. Τις διατάξεις των νόμων  Ν.3852/2010  και του  Ν. 3463/06

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009)

5. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 211 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007)

6. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος (ΦΕΚ 60 Α)  /15-4-57 < Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων > όπως προβλέπεται στο άρθρο 211 του Ν 3584/07  και  τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και του Β.Δ/τος  339/1960 (ΦΕΚ 73/1960 τεύχος Α΄).

7. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄),  και με την με αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/   

     05.01.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

8. Την αριθμ 36/20-2-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σητείας για το 2018. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου».

9. Τη με αριθ. πρωτ. 2651/06-03-2018 εγκριτική Απόφαση της Συντονίστριας της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

10. Τη με αριθμ.πρωτ. 1595/28-03-2018 ανακοίνωση του Δήμου Σητείας για την πρόσληψη

υδρονομέων άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες  του Δήμου

11. Την με αριθμ.   103/24-04-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Πρόσληψη υδρονομέων

άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου το έτος 2018.

12. Την αριθμ. 396/27-04-2018 απόφασή του Δημάρχου πρόσληψης Υδρονομέων Άρδευσης     

13. Το γεγονός ότι η θέση του Υδρονομέα άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου παραμένει κενή.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός υδρονομέα άρδευσης για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα  μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου στην  Τοπική Κοινότητα  Αγίου Γεωργίου μερικής απασχόλησης 4,5 ωρών.

 

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ 36/2018 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο  από 01-05-2018 έως 31-10-2018.

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

                                                                                                     

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ον  έτος της ηλικίας του  και να μη υπερβαίνει το 60ο  ή το 65ο  αιτιολογημένα.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

 

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Σητείας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Τίτλος Σπουδών

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος  καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου.


6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή στο χώρο ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας.


7. ΕΠΙΛΟΓΗ  ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Οι Υδρονομέας Άρδευσης θα επιλεγεί από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας  της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.


8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Σητείας  προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την επιλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1/5/2018 και ημερομηνία λήξης την 31-10-2018, με δυνατότητα   παράτασης της σύμβασης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω καιρικών συνθηκών  .

Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με  άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο,  κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ