27.10.2016. Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

27/10/2016 13:03  -  201 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                          

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ                                                                                                                                                                          

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού  Οργανισμού  Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ) Λεωνίδας Τερζής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α''/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α)

3. Την ΥΠΠΟΑΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/17-06-2016) που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

5. Την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420-(ΦΕΚ2863/08-09-2016 τ.Β΄ ) , έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2016-2017

6. Τη με αριθμό  100/25-10-2016 απόφαση Δ.Σ.  του ΔΟΚΑΣ για την υλοποίηση των  προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, μεγάλης διάρκειας για την περίοδο 2016-2017 και έγκριση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ΠΦΑ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως οκτώ( 8) μήνες με ωριαία αποζημίωση.

7. Το υπ'' αριθμ. ΦΕΚ 813/10-05-2011/τ.Β''   συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων

8. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας  του ΔΟΚΑΣ

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού  του Νομικού Προσώπου και η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού θα καλυφθεί αποκλειστικά  από το αντίτιμο που θα  καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι δημότες με τη μορφή διδάκτρων  ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου  Κ.Α.Ε.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δύο  (2) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως  οκτώ (8)  μήνες, προκειμένου να υλοποιηθούν τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017  και συγκεκριμένα όπως αναφέρονται παρακάτω.

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

101

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΕΩΣ 8   ΜΗΝΕΣ και όχι πέραν της 31-7-2017

1

ΑΜΕΑ

102

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΩΣ 8   ΜΗΝΕΣ και όχι πέραν της 31-7-2017

1

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

(*) Προκειμένου οι υποψήφιοι να απασχοληθούν και σε αντικείμενα όπου απαιτούνται

διαφορετικά προσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν και τη συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία της θέσης στην οποία θα απασχοληθούν.

Για τη λειτουργία των ειδικών προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην

επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ήειδικότητας κ.λπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.

8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής

οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αρ. ΥΠΠΟΑΑ/ΓΔΥΑ/

ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/17-6-2016 τ. Β) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων στα Γραφεία του ΔΟΚΑΣ , στο Δημαρχείο του Δήμου  Σητείας και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών στα γραφεία του ΔΟΚΑΣ από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των πινάκων.

Κριτήρια επιλογής

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία

πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.

Διδακτορικό: 1 μονάδα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες

μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: Αρ. μηνών x ώρες απασχόλησης το μήνα x 0,08 μονάδες /120

Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) x 0,05 μονάδες Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα. Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 N. 3838/2010). Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική μέριμνα.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή / και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες. Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

 Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. με συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαμβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα.

Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσμετρούνται μόρια

προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο., εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι

τουλάχιστον 10.Για το ποσοστό του 20% των θέσεων ο φορέας υποχρεούται να καταρτίσει ξεχωριστό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μη προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο (όλων των υποψηφίων)

Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες.

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

 Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω.

 Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας.

Οικονομικοί όροι απασχόλησης

Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς.

Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.

Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράμματα με τη διαδικασία τύπου 2 υπογράφουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, με την Γ.Γ.Α.

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα είναι τα γραφεία του ΔΟΚΑΣ  στην ακόλουθη διεύθυνση : Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ),  Ανδρέα Παπανδρέου  6 Σητεία  , Τ.Κ. 72300 ,  υπόψη κας Ρασούλη  Κατερίνας  (τηλ. Επικοινωνίας  2843023775)

 Οι ημέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι Δευτέρα – Παρασκευή  και ώρες 9:00-14:00.

Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις θα είναι από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στις εφημερίδες και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο κατάστημα του  ΔΟΚΑΣ , στο κατάστημα του Δήμου Σητείας και στην   ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας.

Η περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα του Νομού Λασιθίου και για δύο ημέρες  ή σε μία ημερήσια  και σε μία εβδομαδιαία, τοπικές εφημερίδες  του Νομού Λασιθίου.

Τα κριτήρια επιλογής, ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων και η υποβολή ενστάσεων θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ'' αριθμ. ΥΠΠΟΑΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891  (ΦΕΚ 1774/17-06-2016)  απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού  και Αθλητισμού

Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας και στο χώρο των ανακοινώσεων του ΔΟΚΑΣ

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΟΚΑΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ