Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

05/06/2018 14:55  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σητεία    5/ 6 /2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                              Αρ. Πρωτ.    3006                                                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Tαχ. Δ/νση : Αλ. Παναγούλη 1                                                     

                       Τ.Κ. 72300                                                                                        

Τηλ. : 28433 - 41241                                                                                    

Fax. : 28430 - 20821                                                                                                                

Portal : www.sitia.gr

E-mail : tsouknakis@sitia.gr                                                   

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

 O ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2018 ΚΑΛΕΙ  τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

  Έργα:

1.         ΟΔΟΠΟΙΙΑ

2.         ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

3.         ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

4.         ΛΙΜΕΝΙΚΑ

5.         ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

6.         ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

7.         ΠΡΑΣΙΝΟΥ

8.        ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

9.        ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

Μελέτες:

1.         Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.

2.         Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

3.         Μελέτες Οικονομικές.

4.         Μελέτες Κοινωνικές.

5.         Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας.

6.         Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.

7.         Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).

8.         Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).

9.         Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές.

10.       Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές).

11.       Μελέτες Λιμενικών Έργων.

12.       Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).

13.       Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτικών ΄Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων).

14.       Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές).

15.       Μελέτες Βιομηχανιών (Προγραμματισμός - Σχεδιασμός - Λειτουργία).

16.       Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).

17.       Χημικές Μελέτες και ΄Ερευνες.

18.       Χημικοτεχνικές Μελέτες.

19.       Μεταλλευτικές Μελέτες και ΄Ερευνες.

20.       Μελέτες και ΄Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές.

21.       Γεωτεχνικές Μελέτες και ΄Ερευνες.

22.       Εδαφολογικές Μελέτες και ΄Ερευνες.

23.       Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονομικές- Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων).

24.       Μελέτες Δασικές (διαχείρησης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).

25.       Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

26.       Μελέτες Αλιευτικές.

27.       Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄. αριθ. 256/1998).

28.      Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες / Μελετητές που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών έως 25-06-2018 και ώρα 15:00, σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας όπου θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας (οδός Αλέκου Παναγούλη 1) προσκομίζοντας επίσης φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού /μελετητικού πτυχίου στις παραπάνω κατηγορίες.

                                                                       Μ.Ε.Δ.

                                                       Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ