ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση Π.Ο.Π. Ελαιολάδου Σητεία Λασιθίου Κρήτης»

25/06/2018 10:49  -  1 αναγνώσεις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε.  Ο.Τ.Α.

Οδός  Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, Σητεία 723 00 Κρήτη - Τηλ. 2843023590, 2843025887, 2843025967,  Fax: 2843025341   http: www.oas.gr    e-mail: info@oas.grr

 

                                                                 Σητεία, 22/6/2018

Αρ. πρ. 062

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση Π.Ο.Π. Ελαιολάδου Σητεία Λασιθίου Κρήτης»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση Π.Ο.Π. Ελαιολάδου Σητεία Λασιθίου Κρήτης», καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, επιχειρήσεις  και γραφεία συμβούλων, να καταθέσουν τη προσφορά τους μέχρι τη Παρασκευή  29 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

Η εργασία αφορά την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης, τη κατάθεση πλήρους φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ., τη συμπλήρωση και διόρθωση του φακέλου σε όποιο στάδιο απαιτηθεί και τη παρακολούθηση της πορείας του στις υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  μέχρι την καταχώριση και τη δημοσιοποίηση των αλλαγών στο Κοινοτικό Μητρώο Π.Ο.Π.

Οι προσφορές θα κατατίθενται  σε σφραγισμένο φάκελο και θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά  την οικονομική προσφορά,  τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και περιγραφή των πρόσθετων εργασιών που αναλαμβάνει ο υποψήφιος ανάδοχος.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη παραλαβή των αναλυτικών προδιαγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οδός Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, Σητεία, τηλέφωνα: 28430-23590 και 28430-25887 , mail: www.oas.gr

 

                                                                       Για τον Ο.Α.Σ.  Α.Α.Ε. ΟΤΑ

                                                                           Θεόδωρος Πατεράκης

                                                                             Πρόεδρος του Δ.Σ.