23/6/2011. Ορισμός επιτροπής ΟΔΕ για το Διαυγεια.

30/06/2011 12:52  -  3502 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σητεία,  23/06/2011

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 9

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Ο.Κ.Α.Σ Γιάννης Αυγουστινάκης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

2.του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος

του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Συγκροτούμε στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ) Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε),

αποτελούμενη από τρία (3) μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  1. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
  2. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
  3. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:

 -η διοικητική υπάλληλος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ Ελισσάβετ Καρνιαδάκη, Συντονίστρια, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ 2843023775, e-mail: karniadakidokas@gmail.com , με αναπληρώτρια την διοικητική υπάλληλο του Δ.Ο.Κ.Α.Σ  Ειρήνη Παπαδάκη, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ:2843023775, e-mail: papadakidokas@gmail.com

- η διοικητική υπάλληλος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ Κατερίνα Ρασούλη, Μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ 2843023775, e-mail: rasoulidokas@gmail.com  με αναπληρώτρια την διοικητική υπάλληλο του Δ.Ο.Κ.Α.Σ  Μαίρη Χατζηδάκη, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ 2843023775, e-mail: xatzidakidokas@gmail.com

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ

 

   Γιάννης Αυγουστινάκης