28-9-2018.Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ > >.

28/09/2018 13:35  -  1 αναγνώσεις

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41243

Fax    :   28430 29243 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Λαντζανάκη Ανθή                                                                  

E-mail :  Xiradaki@sitia.gr,  latzanaki@sitia.gr

                                                                                                                Αρ. Πρωτ: 5322 /28-9-2018  

                           

                                    

Περίληψη διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση της < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ  >

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της < Προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε τρείς παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας >, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 65.000,00 € με ΦΠΑ 24% 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :     37535200-9: Εξοπλισμός παιδικής χαράς και 43325000-7: Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς.

Η προμήθεια αφορά εξοπλισμό παιχνιδιών, δάπεδα-επιστρώσεις, αστικό εξοπλισμό και περιφράξεις.

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018-19, από χρηματοδότηση από πιστώσεις  ΣΑΤΑ π.ε., και συγκεκριμένα από τον παρακάτω Κ.Α., για τον οποίο έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης  με την αριθμ. 789/2018 πολυετή ΑΑΥ με ΑΔΑ: 6A88Ω1Γ-Γ16 και ΑΔΑΜ: 18REQ003653480 και αναλυτικά :

Κ.Α. Προϋπ/σμού 

Περιγραφή 

ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. 2018 

ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. 2019 

ΣΥΝΟΛΟ 

30-7135.011

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε τρεις παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας

1.000,00€

64.000,00 €

65.000,00 €  

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π.

Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της. Τα υλικά θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα, όπως ορίζεται στην τεχνική μελέτη με αρ. 44/2018, έτοιμα για χρήση και σε κατάσταση που ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

 

 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

 

 

 

                                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

 

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜ.