Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έτους 2018 >

16/03/2018 12:39  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 40505

Fax    :   28430 29243 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Μαλλιαρουδάκης Λέναδρος                                                                   

E-mail :  Xiradaki@sitia.gr, leandros@sitia.gr

                                                                                               Αρ. Πρωτ:  1318 /15-3-2018  

Περίληψη διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση της εργασίας <  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έτους 2018 >

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής/ανά ομάδα εργασιών, για την ανάθεση της εργασίας < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έτους 2018 >, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 43.100,00 € με ΦΠΑ 24%  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

ΟΜΑΔΕΣ

C.P.V.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1η

72261000-2

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

10/6266

Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

25.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 2η

72212224-5

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων

10/6266

Συντήρηση -Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου

8.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 3η

72261000-2

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

30/6266

Συντήρηση και αναβάθμιση Αρχιτεκτονικού πακέτου λογισμικού Δήμου

2.300,00 €

ΟΜΑΔΑ 4η

72261000-2

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

15/6266.001

Συντήρηση & Αναβάθμιση υποσυστήματος διαχείρισης επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας

2.400,00 €

ΟΜΑΔΑ 5η

72261000-2

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

10/6266

Συντήρηση & Αναβάθμιση υποσυστήματος διαχείρισης ελεγχόμενης πρόσβασης. Σύστημα καρτών  ελέγχου ωραρίου.

2.400,00 €

ΟΜΑΔΑ 6η

72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

 

72720000-3

Υπηρεσίες δικτύου ευρείας ζώνης

10/6266

Συντήρηση & Αναβάθμιση Λογισμικού και εξοπλισμού του Ιντερνετ Hotspot στη Ζάκρο και της ασύρματης επέκτασης του Δικτύου στη Κάτω Ζάκρο

2.000,00 €

 

 

1.000,00 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24%

43.100,00 €

 Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας έτους 2018 από τους Κ.Α. 10/6266 :38.400,00 € , 30/6266:2.300,00 €,  15/6266.001: 2.400,00 €  για τους οποίους έχει ψηφιστεί η διάθεση πίστωσης με την αρ. 33/2018 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ :6ΚΩΨΩ1Γ-ΣΦΡ και έχουν εκδοθεί οι με αρ. 359-361/1-3-18 ΑΑΥ .

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής ανά ομάδα

εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των

εργασιών για μία ή περισσότερες ομάδες 1η  έως 6η. Προσφορές για υποσύνολο μίας

Ομάδας της παρούσας εργασίας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π.

Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, τη την 03η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι και τη 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2018.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη διαδρομή : http://www.sitia.gr . Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τo τμήμα προμηθειών του Δήμου : Π. Βαρθολομαίου 9-Σητεία  (αρμόδιος υπάλληλος : Ξηραδάκη Ειρήνη, τηλέφωνο: 2843340518, e-mail : xiradaki@sitia.gr & Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος , τηλέφωνο : 2843340505 e-mail : leandros@sitia.gr ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

 

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ