Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας <ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έτους 2019>

19/02/2019 11:33  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 40505

Fax    :   28430 29243 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος                                                                  

E-mail :  Xiradaki@sitia.gr, leandros@sitia.gr

                                                               Αρ. Πρωτ: 1092/19-2-2019  

 

Περίληψη διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση της εργασίας <  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έτους 2019 >

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής/ανά ομάδα εργασιών, για την ανάθεση της εργασίας < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έτους 2019 >, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.700,00 € με ΦΠΑ 24%  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

 

ΟΜΑΔΕΣ

C.P.V.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1η

72261000-2

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

10/6266

Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

25.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 2η

72212224-5

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων

10/6266

Συντήρηση -Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου

10.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 3η

72261000-2

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

30/6266

Συντήρηση και αναβάθμιση Αρχιτεκτονικού πακέτου λογισμικού Δήμου

2.300,00 €

ΟΜΑΔΑ 4η

72261000-2

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

10/6266

Συντήρηση & Αναβάθμιση υποσυστήματος διαχείρισης ελεγχόμενης πρόσβασης. Σύστημα καρτών  ελέγχου ωραρίου.

2.400,00 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24%

39.700,00 €

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας έτους 2019 από τους Κ.Α. 10/6266 :37.400,00 € και 30/6266:2.300,00 €,  για τους οποίους έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης  με τις αρ. 278-281/31-1-2019 ΑΑΥ .

Ως κριτήριο επιλογής τίθενται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής ανά ομάδα εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των

εργασιών για μία ή περισσότερες ομάδες 1η  έως 4η. Προσφορές για υποσύνολο μίας

ομάδας της παρούσας εργασίας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π.

Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 7η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2019.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το 50% αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 217 του Ν.4412/16.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                         ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ